Commissie zet volgende stappen voor duurzaam Europa

Op 22 november 2016 heeft de Europese Commissie uiteengezet hoe zij duurzame ontwikkeling in Europa en de rest van de wereld wil bewerkstelligen. “Voor de toekomst van onze kinderen en onze planeet stellen wij de 17 ontwikkelingsdoelen van de VN en duurzaamheid centraal in ons werk”, aldus eerste vicepresident Frans Timmermans.

Implementatie 2030 Agenda

De Europese Commissie beschrijft in de publicatie hoe de tien politieke prioriteiten van de Juncker-commissie bijdragen aan de uitvoering van de VN-Agenda 2030, en hoe de EU de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) wil bereiken. De Agenda 2030 werd in september 2015 vastgesteld door de internationale gemeenschap en vormt een ambitieuze blauwdruk voor de respons op mondiale trends en uitdagingen. Volgens de Europese Commissie zijn er drie pijlers van duurzame ontwikkeling: economie, maatschappij en milieu.

Volgende stappen richting duurzame EU-toekomst

De EU maakt op twee fronten werk van de VN-Agenda 2030. Ten eerste door het integreren van de SDG’s in het Europese beleidskader en de huidige prioriteiten van de Commissie. Ten tweede denkt de EU na over de verdere ontwikkeling van een visie op de langere termijn en de kern van de sectorale beleidslijnen na 2020.

Betere regelgeving

Het gebruik van de middelen voor betere regelgeving is een manier om de ambitie voor duurzame ontwikkeling in EU-beleid veilig te stellen. Impact assessments van de Commissie moeten alle economische, maatschappelijke en milieu invloeden evalueren zodat duurzaamheid altijd in overweging wordt genomen. In zowel nieuw als bestaand beleid moet continu rekening worden gehouden met de drie pijlers van duurzame ontwikkeling.

Platform

Verder lanceert de Commissie een platform voor verschillende belanghebbenden uit de publieke en private sector. Dit draagt bij aan de follow-up en uitwisseling van ervaringen en goede praktijken bij de implementatie van de SDG’s in diverse sectoren. Het platform is bedoeld om van elkaar te leren, in gesprek te gaan over duurzaamheidsacties en elkaar te informeren over lopende succesvolle initiatieven. Er zal tevens een jaarlijkse Europese prijs voor duurzaamheid worden uitgereikt.

Prestaties EU

Vanaf 2017 gaat de Commissie regelmatig verslag uitbrengen over de vorderingen van de EU met de uitvoering van de Agenda 2030. Tevens wordt een begin gemaakt met het reflectieproces over de ontwikkeling van een visie op de langere termijn voor de periode na 2020, ofwel een nieuwe Europese strategie met nieuwe lange termijn doelen.

Nieuw Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Vooruitkijkend naar het MFK na 2020 onderzoekt de Commissie hoe EU-budgetten en toekomstige financiële programma’s het beste kunnen blijven bijdragen aan de realisering van de Agenda 2030 en bijbehorende doelen. Nieuwe opgestelde EU lange termijn doelen zullen centraal staan in het MFK na 2020. De EU budgettaire bijdrages zullen overeenkomstig worden herverdeeld.

EU-budget

In het huidige budget klinken de drie dimensies van duurzaamheid al grotendeels door. Het initiatief genaamd ‘EU budget gefocust op resultaten’, en het investeringsplan voor Europa (EFSI) zijn er op gericht dat iedere besteedde euro bijdraagt aan een betere, duurzame Europese toekomst. Zo is er bijvoorbeeld de toezegging om ten minste 20% van het EU-budget te wijden aan klimaatacties.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bronnen:

Nieuwsbericht, ENDS Europe
Persbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

Duurzame ontwikkelingsdoelen, Verenigde Naties
Communicatie ‘Next steps for a sustainable Europe’, Europese Commissie