Nieuws

Publicatie: 24 januari 2022

Door:


Op 17 december 2021 en 3 januari 2022 hebben de commissies ENVI (milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid), AGRI (landbouw en plattelandsontwikkeling) en ITRE (industrie, onderzoek en energie) rapporten afgerond over een aankomende wijziging van verordening 2018/841 over landgebruik. Hierin stellen zij voor de verordening zo te wijzigen dat de milieuvereisten op het gebied van landgebruik strenger worden.

Verordening 2018/841

Verordening 2018/841 over landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF) gaat herzien worden. Het voorstel daartoe is op 14 juli 2021 gedaan in het kader van Fit for 55. Het doel van de herziening is het invoeren van een verplichting voor de gehele sector in de EU om klimaatneutraal te worden in 2035. Daarnaast worden nieuwe streefcijfers voor meer koolstofverwijdering tussen 2026 en 2030 ingevoerd. Ook past de wijziging in die periode de flexibiliteitsregels aan voor natuurlijke verstoringen. Hierdoor kunnende doelen van koolstofopname niet gehaald worden, waaronder de mogelijkheid om absorptie-eenheden te kopen van lidstaten die meer hebben geabsorbeerd dan nodig is. Dit is vergelijkbaar met het Emissiehandelssysteem. Na 2030 zijn nationale regeringen verplicht om uit te leggen hoe zij kunnen bijdragen aan klimaatneutraliteit van de sector in 2035.

De rapporten van de commissies

ENVI

De commissies hebben hun adviezen over de herziening afgerond. Zo is de ENVI-commissie er voorstander van om het streefcijfer van netto koolstofverwijdering in 2030 te verhogen van 310 miljoen ton CO2 naar 490 miljoen ton CO2. Ook wordt voorgesteld om lidstaten te verplichten om hun energie- en klimaatplannen te herzien als zij er twee jaar op rij niet in slagen om hun jaarlijkse streefcijfers te halen. Daarnaast stelt men voor om minstens 5% van de inkomsten uit veilingen van emissierechten te besteden aan programma’s voor schaalvergroting.

AGRI

De AGRI-commissie stelt onder andere voor om de broeikasgasverwijderingsdoelstelling van 310 miljoen ton CO2 te vervangen door een doel dat geformuleerd is als een stijging van de gemiddelde netto broeikasgasverwijdering van 15% per jaar ten opzichte van de jaren 2018 tot en met 2020.

ITRE

De ITRE-commissie wil onder meer de collectieve verbintenis van klimaatneutraliteit in 2035 voor elke lidstaat afzonderlijk laten gelden.

Als de suggesties van de ENVI-commissie navolging krijgen, zal dat leiden tot hogere vereisten voor lidstaten en daarmee decentrale overheden op het gebied van duurzaam landgebruik. De inbreng van de AGRI-commissie kan leiden tot een andere manier van de berekening van de streefcijfers, maar verandert voor 2030 niet het aantal ton CO2 dat verwijderd moet worden.

Bron

Herziening LULUCF-verordening: ontwerp rapport/adviezen EP-commissies, VLEVA

Rapport van Europarlementariër Ville Niinistö voor de ENVI-commissie, Europees Parlement

Rapport van Europarlementariër Norbert Lins voor de AGRI-commissie, Europees Parlement

Rapport van Europarlementariër Henna Virkkunen voor de ITRE-commissie, Europees Parlement

Meer informatie

Natuur en biodiversiteit, Kenniscentrum Europa Decentraal

Waterbeheer, Kenniscentrum Europa Decentraal

Landbouw, Kenniscentrum Europa Decentraal

Industriële emissies, Kenniscentrum Europa Decentraal

Uitstoot van CO2 moet omlaag: ‘Fit for 55’-pakket herziet regels voor emissiehandelssysteem, landgebruik en effort sharing, Kenniscentrum Europa Decentraal