Concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan naar Tweede Kamer gestuurd

26 november 2018

Afgelopen week heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een conceptversie van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Verordening governance Energie-Unie

Uiterlijk 31 december van dit jaar dienen nationale overheden de concept-INEK-plannen naar de Europese Commissie te sturen. Deze plicht vloeit voort uit Artikel 9 van de verordening inzake de Governance van de Energie-Unie. Een jaar later, op 31 december 2019, moet op grond van Artikel 3 van de Governance-verordening het definitieve INEK zijn ingediend. De Governance-verordening is op 13 november aangenomen in het Europees Parlement en zal na goedkeuring van de Raad in werking treden. De minister is voornemens het concept-INEK uiterlijk 21 december in te dienen bij de Commissie.

Wat staat er in de Nederlandse plannen?

De minister geeft in de begeleidende brief aan dat het concept-INEK geen nieuw beleid bevat. Aangezien het Klimaatakkoord nog niet is afgerond, is het concept-INEK gebaseerd op bestaande beleidsdocumenten waar het regeerakkoord deel van uit maakt. Een van de maatregelen uit het regeerakkoord is de voorgenomen broeikasgasreductiedoelstelling van 49% in 230 ten opzichte van 1990. Voor wat betreft hernieuwbare energie neemt Nederland een bandbreedte op van 27% tot 35%.

Rol decentrale overheden

In het concept-INEK staat dat decentrale overheden verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van de maatregelen in de fysieke leefomgeving, het ruimtelijk beleid en voor het realiseren van natuurdoelen. Het concept meldt ook dat decentrale overheden het voortouw nemen in de Regionale Energiestrategieën (RES). Verder hebben zij de taak om de relatie te leggen met de regionale strategieën voor de circulaire economie uit het IBP en zullen ze de planologie moeten aanpassen om deze ontwikkelingen mogelijk te maken.

Vervolgstappen

De Commissie zal de plannen van de lidstaten toetsen aan de gestelde doelen voor 2030. Voorbeelden van deze doelen zijn energiebesparing van 32,5% en het gebruik van 32% hernieuwbare energie in 2030. Indien een concept-INEK niet voldoende blijkt te zijn voor het behalen van deze doelen zal de Commissie aanbevelingen presteren die de lidstaten kunnen opnemen in het definitieve INEK. Op 31 december 2019 moet het definitieve plan worden verstuurd naar de Commissie. In dit definitieve plan zal het Klimaatakkoord naar verwachting wel worden opgenomen.

Door:

Matthijs de Meer, Europa decentraal

Bron:

Kamerbrief over Concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan, 21 november 2018
Concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030, Rijksoverheid

Meer lezen:

Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal
Milieucriteria, Europa decentraal
Hoe kunnen decentrale overheden door aanbestedingen bijdragen aan de energietransitie?, Europa decentraal
Politiek akkoord voor Governance Energie-Unie, Huis van de Nederlandse Provincies