Conclusies en aanbevelingen voor vereenvoudiging van het post 2020-Cohesiebeleid

Op 11 juli 2017 heeft de High Level Group van de Europese Commissie haar eindrapport gepubliceerd waarin aanbevelingen en conclusies voor vereenvoudiging van het post 2020-cohesiebeleid staan. In juli 2015 heeft de Commissie een groep van onafhankelijke experts ingesteld, een zogenaamde High Level Group, om de Commissie advies te geven over de vereenvoudiging van het Europees Cohesiebeleid.

Europees Cohesiebeleid

Het Europees Cohesiebeleid ziet toe op de subsidieaanvragen voor vijf fondsen, die samen de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) vormen. De voorstellen van de High Level Group (HLG) over het Cohesiebeleid gaan in de kern over het realiseren van zo min mogelijk regels voor begunstigden. De HLG denkt dat dit het beste kan worden gerealiseerd door zoveel mogelijk te werken met al bestaande systemen op nationaal niveau. Aan de andere kant zou ook moeten worden gestreefd naar meer samenhang tussen projecten op centraal en decentraal niveau.

Voor decentrale overheden en kleine ondernemingen kan de administratieve last bij een subsidieaanvraag van een Europees fonds een belemmering vormen om van deze subsidie gebruik te maken. Eerder bracht de HLG al op vier gebieden voorstellen uit voor verbetering van het huidige 2014-2020 programma. In haar laatste rapport, gericht op het Cohesiebeleid na 2020, worden vijf punten genoemd waarop het komende programma hervormd zou kunnen worden.

1. Gedeeld management

De HLG stelt voor de rollen van de Commissie en de lidstaten te herdefiniëren aan de hand van het subsidiariteitsbeginsel. Beide niveaus zouden gelijke beslissingsmacht en verantwoordelijk moeten hebben volgens de HLG. Beslissingen over specifieke implementatiemethoden zouden dan worden moeten overgelaten aan het meest geschikte nationale of regionale niveau. Om fouten te voorkomen bij het verstrekken van Europese subsidies vindt momenteel toetsing van de toelaatbaarheid op zowel nationaal als Europees niveau plaats. De HLG constateert echter dat dit naast meer werk ook meer onzekerheid oplevert voor begunstigden van Europese subsidies. De adviesgroep pleit er daarom voor de nationale erkenning doorwerking te geven naar Europees niveau.

2. Minder, helderder en korter

Het Cohesiebeleid bestaat op Europees niveau al uit een grote hoeveelheid regels en richtlijnen. Daarbovenop komen de regels op nationaal niveau wat het aanvragen van een Europese subsidie, zeker voor de kleinere begunstigden, onnodig complex en ontmoedigend maakt. Volgens de HLG zou gekeken moeten worden of dit grote aantal regels kan worden verminderd.

3. Afstemming EU fondsen

De regels voor het aanvragen van subsidies kunnen per Europees fonds zeer verschillen, terwijl de meeste fondsen vaak voor hetzelfde doeleinde gebruikt kunnen worden. De HLG stelt hierom voor dat nationale regels bijvoorbeeld omtrent selectiemethode en criteria aan het principe van gelijke behandeling moeten voldoen. Met het principe van gelijke behandeling wordt bedoeld dat het niet lastiger moet zijn een subsidie te verkrijgen onder het Cohesiebeleid dan voor vergelijkbare projecten die onder centraal EU management vallen.

4. Een stabiel en flexibel raamwerk

Op dit moment worden de regels van het Cohesiebeleid elke zeven jaar hernieuwd door de samenloop met het meerjarig financieel kader van de EU. Volgens de HLG zou het voor de begunstigden op dit vlak beter zijn zoveel mogelijk continuïteit te waarborgen. Dit zou kunnen worden bereikt door het wetgevend raamwerk omtrent cohesiebeleid continu geleidelijk aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

5. Het controle- en auditsysteem

Het laatste knelpunt heeft betrekking op de controlemechanismen van het Cohesiebeleid. De HLG pleit ook hier voor minder regels, en minder controles. Het doel hiervan is het enkele audit-principe in te stellen. De controles op de implementatie van het Cohesiebeleid worden voornamelijk verricht door nationale autoriteiten. De HLG adviseert daarom zoveel mogelijk om bestaande nationale controlesystemen te bouwen in plaats van te streven naar een one-size-fits-all controlesysteem.

Wanneer nationale regels goed functioneren zou het onnodig zijn een dubbele check op Europees niveau te houden, vindt de HLG.

Door:

Juliëtte Fredriksz, Europa decentraal

Bron:

Conclusies en aanbevelingen van de groep op hoog niveau voor vereenvoudiging van het post-2020 Cohesiebeleid, HLG

Meer informatie:

Nieuwe High Level Group voor simplificatie structuurfondsen, Europa Decentraal
High Level Group doet aanbevelingen omtrent ‘gold-plating’, Europa Decentraal
High Level Group reageert op opinies REFIT-platform, Europa Decentraal
Cohesiebeleid, Europa decentraal
The future of EU finances: High Level Group presents proposals to simplify access to EU funds, Europese Commissie