Consultatie koepelregeling staatssteun voor aanleg breedband in witte en grijze gebieden

Decentrale overheden kunnen tot 15 september 2017 reageren op een juridisch kader om publieke financiering voor de aanleg van snel internet in witte en grijze gebieden conform de staatssteunregels te verlenen. Dit kader is door het ministerie van Economische Zaken (EZ) opgesteld. Als deze koepelregeling uiteindelijk wordt goedgekeurd door de Europese Commissie en steun van een gemeente of provincie past eronder, is een individuele, formele aanmeldprocedure niet meer nodig.

Staatssteun en breedband

Zoals geschetst in de Kamerbrieven van 23 mei en 16 december 2016 (Kamerstuk 26643, nr. 410 en 433) zijn er plekken in Nederland waar telecombedrijven  om verschillende redenen onvoldoende initiatief nemen om snel internet aan te leggen.  Provincies en gemeenten houden zich daarom geregeld bezig met breedbandprojecten. Bij financiering of subsidiëring van de aanleg van snel internet moeten zij rekening houden met de staatssteunregels.

Binnen de staatssteunregels bestaan verschillende mogelijkheden om steun aan breedbandprojecten mogelijk te maken. Sinds 2014 is steun voor de aanleg van breedbandinfrastructuur vrijgesteld van de formele aanmeldplicht. Steun zou zo gemakkelijker kunnen worden verleend, zonder dat er zware procedures doorlopen moeten worden. In de praktijk blijkt echter dat provincies en gemeenten  tegen onduidelijkheden aanlopen en nog steeds zware procedures moeten volgen, met name wanneer witte en grijze gebieden door elkaar lopen. In de casus Access2Fiber uit Bridge! Betere regelgeving voor lokale en regionale overheden wordt dit vraagstuk uitgelegd.

Aanleiding koepelregeling

Decentrale overheden hebben voldoende mogelijkheden nodig om marktfalen op het gebied van snel internet goed aan te kunnen pakken.

Daarom heeft het ministerie van EZ een juridisch kader voor publieke financiering door decentrale overheden voor snel internet in voorbereiding. Bij goedkeuring van dit kader door de Commissie, kunnen decentrale overheden dit hanteren en omzetten in een eigen juridische grondslag. Die eigen provinciale of gemeentelijke regeling hoeft niet meer via een formele aanmeldprocedure individueel voorgelegd te worden aan de Commissie voor goedkeuring voor staatssteun.

Consultatie

Het ministerie van EZ vraagt om de zienswijze van onder meer decentrale overheden op de contouren van het beoogde juridische kader. Specifiek heeft het ministerie de volgende vragen:

  • Draagt het beoogde kader volgens u bij aan een snellere uitrol van snel internet in het buitengebied?
  • Welke aanpassingen zijn volgens u zinvol om te verwerken in dit kader?
  • Wat vindt u van de snelheidsgrens van 100 Mbps voor het verlenen van staatssteun?
  • Wat vindt u van de mogelijkheid om tot op een zekere hoogte adressen mee te nemen die al zijn aangesloten op snel internet?

De contouren moeten overigens gelezen worden tegen de achtergrond van de criteria voor staatssteun door overheden die zijn neergelegd in de EU staatssteunrichtsnoeren voor breedband (2013/C25/01). Voor het verkrijgen van een goedkeuring is het nodig dat deze criteria in het juridisch kader in acht worden genomen.

Input geven?

Decentrale overheden en andere belanghebbenden kunnen tot 15 september 2017 reageren. Belanghebbenden kunnen het consultatiedocument opvragen bij Najim Ouelaouch van het ministerie van EZ (n.ouelaouch@minez.nl en 06 5543 8596).

Proces

Parallel wil het ministerie de contouren bespreken met de Commissie in het kader van het staatssteuntraject. Op basis van de reacties werkt het ministerie het kader verder uit, om vervolgens na overleg met de Commissie te bezien of het kader aangemeld kan worden voor goedkeuring.

Door:

Lisanne Vis-Boer en David Schutrups, Europa decentraal

Meer informatie:

Breedband en staatssteun, Europa decentraal
Samen snel internet
Casus Access2Fiber uit Bridge!, Europa decentraal
Opinie REFIT Platform over de staatssteunregels voor breedband, ingediend door het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP)
Nieuwsbericht ‘Regeling: eenvoudiger aanleg snel internet buitengebied’, VNG