Nieuws

Publicatie: 8 februari 2021

Door: en


Om te voldoen aan de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen van de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie recentelijk een initiatief gepresenteerd ter bevordering van de bodemgezondheid. Naar aanleiding van dit initiatief houdt de Commissie een consultatie over de nieuwe bodemstrategie (New Soil Strategy) voor 2030. Met de bodemstrategie wil de Commissie bodemdegradatie tegengaan en de bestaande bodemrijkdommen beschermen. De nieuwe bodemstrategie bouwt voort op de reeds in 2006 ontwikkelde ‟thematische strategie voor bodembescherming” (Soil Thematic Strategy).

Doelen nieuwe bodemstrategie

In de consultatie verzamelt de Commissie meningen van publieke- en private organisaties, die zich bezighouden met milieu- en natuurbescherming. Deze raadpleging is een vervolg op een eerdere consultatie uit 2020, waarbij eveneens de mogelijkheid bestond om op de voorgenomen maatregelen ten aanzien van het bodembeleid te reflecteren. Na het sluiten van deze openbare raadpleging buigt de Commissie zich over het definitieve voorstel. De uiteindelijke strategie zal in het tweede kwartaal van 2021 door de Commissie worden aangenomen.

De nieuwe strategie richt zich niet alleen op de bestrijding van landdegradatie, maar ook op de veiligstelling van natuurlijke hulpbronnen. Hierbij ligt de focus vooral op de bescherming van de bodemvruchtbaarheid, de vermindering van bodemerosie en stimulering van biodiversiteit, de opsporing van verontreinigde locaties en het herstellen van aangetaste grond. Tevens is er aandacht voor de definitie van een ‟goede ecologische toestand” van de bodem. Hierbij valt te denken aan de te stellen voorwaarden voor een gezonde bodem, zoals de hoeveelheid organische stoffen en mineralen. Om deze doelen te bewerkstelligen, zet de Commissie onder andere in op het invoeren van duurzame bodembeheersingspraktijken, een verbeterde monitoring van de bodemkwaliteit en het afstemmen van het huidige beleid met doelstellingen van de Green Deal.

Feedback

De consultatie bestaat uit een vragenlijst die in alle officiële talen van de Europese Unie beschikbaar is. Alle burgers en organisaties (zowel publiek als privaat) kunnen tot 27 april reageren op de consultatie via deze link.

Bron

Gezonde bodem – nieuwe bodemstrategie van de EU, Europese Commissie

Meer informatie

Green Deal, Kenniscentrum Europa Decentraal
Publicatie EU-wijzer voor provincies met alle plannen voor een duurzame agrofoodsector, Kenniscentrum Europa Decentraal