Consultatieronde voor drie nieuwe partnerschappen Urban Agenda geopend

19 februari 2018Betere regelgeving Milieu

Drie partnerschappen binnen de Urban Agenda vragen om uw input. Ze hebben een conceptversie van hun actieplannen gepubliceerd en vragen het publiek en stakeholders nu om feedback. Het betreft de partnerschappen Digitale Transitie, Circulaire Economie en Stedelijke Mobiliteit.

Wat zijn de EU Urban Agenda partnerschappen?

In het kader van de Urban Agenda for the EU is tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap door de verantwoordelijke Europese ministers het Pact van Amsterdam gesloten. In dit Pact werd besloten tot het oprichten van in totaal twaalf thematische partnerschappen. Hierin werken Europese stedelijke gebieden en regio’s samen met de Europese Commissie en lidstaten aan een betere en sterkere stedelijke dimensie in het Europees beleid. Dit doen ze door voorstellen te formuleren voor betere EU-regelgeving, een zo optimaal mogelijk gebruik van Europese financiële instrumenten en een betere kennisuitwisseling.

Hoe werken de partnerschappen?

Na het oprichten van een partnerschap begint deze met het inventariseren van de kansen en uitdagingen op een specifiek stedelijke thema. Als dat is gedaan, wordt de vergaarde informatie geanalyseerd en wordt er een concept-actieplan opgesteld. Deze bestaat uit concrete, realiseerbare voorstellen (‘acties’) binnen de doelstelling. Dit actieplan wordt vervolgens online gepubliceerd waar het publiek en stakeholders input kunnen leveren. Na de inspraakronde wordt de laatste hand gelegd aan de actieplannen. Vervolgens worden deze besproken met de relevante afdelingen binnen de Europese Commissie.

Voortgang partnerschappen

Sinds de oprichting van de Urban Agenda zijn er vier partnerschappen per jaar opgericht. De consultatieronde voor de eerste vier partnerschappen heeft reeds plaatsgevonden in de zomer van 2017. Drie van deze partnerschappen hebben in november 2017 hun definitieve actieplannen gepresenteerd. De partnerschappen Digitale Transitie, Circulaire Economie en Stedelijke Mobiliteit hebben hun concept actieplannen vorige week gepubliceerd en vragen nu om feedback.

Feedback geven op de actieplannen

Het partnerschap Stedelijke Mobiliteit heeft negen acties gepubliceerd, Circulaire Economie acht en Digitale Transitie vijftien. Feedback geven is vrij eenvoudig: per actieplan krijgt u een vragenlijst voorgelegd met maximaal tien vragen. Binnen deze vragenlijst is vaak veel ruimte voor eigen inbreng. U kunt nog feedback geven op deze conceptplannen tot 13 maart 2018.

Door:

Fabian Wondergem en Jos Pees, Europa decentraal

Bron:

Launch of the informal Public Feedback, Europese Commissie

Meer informatie:

Urban agenda for the EU, Europa decentraal
Circulaire economie, Europa decentraal
Praktijkvraag ‘Stedelijke mobiliteit’, Europa decentraal