CPV-code zoekmachine

Deze zoekmachine helpt u om bij aan te besteden werken, leveringen en diensten de juiste CPV-code te vinden. Volgens de CPV-Verordening zijn decentrale overheden verplicht bij Europese aanbestedingen het CPV-classificatiesysteem toe te passen. Een CPV-code die goed aansluit bij het gewenste werk, product of dienst zorgt ervoor dat potentiële gegadigden en inschrijvers uw overheidsopdracht goed weten te vinden.

Wanneer u het gewenste onderwerp in het Nederlands intypt in onderstaand zoekveld, verschijnt de code die u bij de aankondiging van Europese aanbestedingen kunt gebruiken.

cpv: 75231100-5

Administratieve diensten met betrekking tot rechtbanken

Structuur

Andere talen

 • Услуги, свързани със съдебната дейност [bg]
 • Administrativní služby související se soudními dvory [cs]
 • Administrative tjenester vedrørende domstole [da]
 • Verwaltungsdienstleistungen bei Gericht [de]
 • Νομικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα δικαστήρια [el]
 • Law-courts-related administrative services [en]
 • Servicios administrativos relacionados con los tribunales de justicia [es]
 • Halduskohtuga seotud teenused [et]
 • Tuomioistuimiin liittyvät hallinnolliset palvelut [fi]
 • Services administratifs des tribunaux [fr]
 • Law-courts-related administrative services [ga]
 • Administrativne usluge vezane za sudove [hr]
 • Bíróságokkal kapcsolatos közigazgatási szolgáltatások [hu]
 • Servizi amministrativi connessi ai tribunali [it]
 • Administracinės paslaugos, susijusios su teismais [lt]
 • Ar tiesām saistītie administratīvie pakalpojumi [lv]
 • Servizzi ta' l-amministrazzjoni relatata mal-qrati tal-ġustizzja [mt]
 • Administratieve diensten met betrekking tot rechtbanken [nl]
 • Usługi administracyjne świadczone przez sądy [pl]
 • Serviços administrativos relacionados com os tribunais [pt]
 • Servicii administrative în tribunale [ro]
 • Administratívne služby súdov (súvisiace so súdmi) [sk]
 • Upravne storitve, povezane s sodišči [sl]
 • Domstolsanknutna tjänster [sv]

Wat is CPV?

De gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (Common Procurement Vocabulary) is een uniform classificatiesysteem van overheidsopdrachten. Het stelt aanbestedende diensten en inschrijvers in staat bij een aanbesteding alle mogelijke werken, producten en diensten te identificeren. Door de cijfercodes, heeft de gebruiker geen last van taalbarrières. Enkele voorbeelden:

92342100-1    ballroomdanslesdiensten
03332200-9    dierlijk haar
35333200-9    raketten (ruimtevaart)

Basiswoordenlijst en aanvullende woordenlijst

De CPV bestaat uit een basiswoordenlijst en een aanvullende lijst. Indien er aanvullende specificaties zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot materiaal, vorm, werkwijze of aangewezen gebruik, dan moeten die door de aanbestedende dienst worden toegevoegd door de geschikte codes van de aanvullende woordenlijst te gebruiken.

Opbouw codes

De basiswoordenlijst heeft een boomstructuur met codes tot negen cijfers met daarbij een omschrijving van de leveringen, werken of diensten die voorwerk van de opdracht kunnen zijn.

De code bestaat uit acht cijfers en wordt ingedeeld in:

 • afdelingen, aangeduid met de eerste twee cijfers van de code (XX000000-Y),
 • groepen, aangeduid met de eerste drie cijfers van de code (XXX00000-Y),
 • klassen, aangeduid met de eerste vier cijfers van de code (XXXX0000-Y),
 • categorieën, aangeduid met de eerste vijf cijfers van de code (XXXXX000-Y).

Elk van de laatste drie cijfers staat voor een extra precisering binnen de categorie. Een negende cijfer dient voor de verificatie van de voorgaande cijfers. Ter illustratie wordt hieronder de CPV-codes voor ‘archiveringsdiensten’ nader bekeken.

Voorbeeld: Archiveringsdiensten – 79995100-6 

De CPV-code voor ‘archiveringsdiensten’ is als volgt opgebouwd:

 • De afdeling is 79000000 (Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging);
 • De groep is 79900000 (Diverse zakelijke en andere diensten);
 • De klasse is 79990000 (Diverse zakelijke diensten);
 • De categorie is 79995000 (Bibliotheekbeheer);
 • De (eerste en in dit geval enige) precisering is 79995100 (Archiveringsdiensten).

Het controlecijfer is 6. Mochten de twee getallen voor het controlecijfer een ander getal dan 0 zijn, dan kan er een tweede en derde precisering volgen.

KED legt uit: CPV-codes

Voor het antwoord op vragen als wat het doel van de CPV is, wanneer de CPV wordt gebruikt of wat de systematiek van de CPV is, kunt u de publicatie KED legt uit: CPV-codes raadplegen.