De Commissie wil een sterkere stem voor lokale en regionale overheden in Brussel

Eerder dit jaar publiceerde de Task Force Subsidiariteit en Proportionaliteit zijn eindrapport. Daarin beveelt de Task Force een versterking van de principes van proportionaliteit en subsidiariteit aan (zie ook onze uitgebreide analyse over dit rapport). De Europese Commissie heeft deze aanbevelingen nu onderschreven en heeft daarnaast een factsheet over de Task Force gepubliceerd. De Task Force werd eind 2017 opgericht door Commissievoorzitter Juncker om ervoor te zorgen dat de EU-beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit beter worden toegepast.

Sterkere stem voor decentrale overheden                                      

De Commissie neemt veel aanbevelingen van de Task Force over. Ze constateert dat de stem van lokale en regionale overheden te weinig gehoord wordt in de consultatiefase van het EU-beleidsproces. De Commissie wil daarom:

  • questionnaires, die worden gebruikt voor feedback op wetgeving, aanpassen om de input van regionale en lokale overheden beter mee te kunnen nemen;
  • feedback van lokale en regionale overheden, op concepten van wettelijke stukken, beter verwerken in effectbeoordelingen en evaluaties;
  • oproepen tot het beoordelen van proportionaliteit en subsidiariteit door middel van een beoordelingsrooster, dat standaard bij effectbeoordelingen en evaluaties wordt gevoegd.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat lokale en regionale overheden beter betrokken worden bij Europese besluitvorming. Dit sluit aan bij het eerder gestelde doel van de Commissie Juncker: ‘Go big on big things, and small on small things’.

Inbreng Nederlandse delegatie Comité van de Regio’s

De koepelverenigingen voor de Nederlandse gemeenten (VNG) en de Nederlands provincies (IPO) hebben ook een bijdrage geleverd in de vorm van een position paper, gericht aan de Task Force. De essentie van dit positon paper is dat de koepelverenigingen geen problemen zien op het gebied van subsidiariteit, maar in sommige gevallen wel op het gebied van evenredigheid. VNG en IPO sluiten dan ook aan bij de constatering uit de bijdrage van het Comité van de Regio’s dat er op bepaalde beleidsterreinen sprake kan zijn van ‘dichtheid’ van Europese regelgeving. Hiermee wordt bedoeld dat  de uitvoering van Europese wet- en regelgeving op lokaal en regionaal niveau als complex en niet flexibel kan worden ervaren door de hoge mate van regulering.

Het begrip ‘dichtheid’ van Europese wet- en regelgeving wordt ook genoemd door de Commissie. In de communicatie van de Commissie wordt gesproken over de uitbreiding van het bereik van het REFIT-platform, zodat ook proportionaliteit, subsidiariteit en de ‘dichtheid’ van Europese regelgeving hieronder vallen. Dit platform, opgericht als onderdeel van de Betere Regelgeving Agenda, heeft als doel om technische knelpunten van Europese regelgeving aan te kaarten bij de Europese Commissie. Het mandaat van het REFIT-platform loopt echter af met de huidige Commissie. De Commissie heeft dan ook gezegd dat het aan de volgende Commissie is om te besluiten wat ze willen doen met het platform. Wat het REFIT-platform precies doet leest u in de praktijkvraag: Wat houdt REFIT en het REFIT-platform in?

Bron:

Communication from the Commission on the principles of subsidiarity and proportionality: Strengthening their role in the EU’s policymaking, Europese Commissie

Door:

Fabian Wondergem en David Schutrups, Europa decentraal

Meer informatie:

Factsheet on Task Force on Subsidiarity, Proportionality and “Doing Less More Efficiently”, Europese Commissie
Aanbevelingen EU Taskforce: grotere betrokkenheid van decentrale overheden bij EU-beleidsvorming, Europa decentraal
Leden Europese Task Force voor Subsidiariteit en Proportionaliteit benoemd, Europa decentraal