De Europese Commissie licht het criterium over interstatelijke handel toe

26 september 2016Staatssteun

De Europese Commissie heeft op 21 september een vijftal nieuwe besluiten genomen over mogelijke staatssteun en het begrip interstatelijke handel. De Commissie heeft in haar besluiten geoordeeld dat de in deze zaken verleende steun niet aangemerkt kan worden als staatssteun, omdat er geen sprake zou zijn van een effect op de interstatelijke handel. De verleende steun had volgens de Commissie slechts een zuiver lokaal karakter. Er geldt daarom ook geen aanmeldingsplicht.

Besluiten Commissie

De besluiten hebben betrekking op steun die verleend is door de Spaanse autoriteiten aan media-outlets, Duitse steun aan sportfaciliteiten en een lokale haven op een klein Duits eiland, en Portugese steun aan een thuiszorginstelling. De Commissie oordeelt dat de verleende steunmaatregelen slechts een zuiver lokaal karakter hebben en dus niet aangemeld hoeven te worden. De inhoud van de besluiten is vooralsnog niet openbaar gemaakt. Binnenkort volgt meer informatie via de website en deze nieuwsbrief, de Europese Ster.

Zuiver lokaal karakter

Er is sprake van staatssteun indien aan alle criteria van het staatssteunverbod wordt voldaan. Deze criteria komen voort uit artikel 107, lid 1 VWEU en worden in de recent verschenen Notion of State Aid ook nader toegelicht. De voorwaarden die uit dit verbod af zijn te leiden zijn cumulatief, vandaar ook dat er tevens sprake moet zijn van de ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer binnen de EU alvorens er sprake is van staatssteun.

Nieuwe lijn Europese Commissie

Tot voor kort nam de Commissie vaak zekerheidshalve aan dat een steunmaatregel het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kan beïnvloeden. Met het nemen van deze besluiten lijkt de Commissie enigszins afstand te hebben genomen van deze lijn. In navolging van de eerdere besluiten die werden genomen in het voorjaar van 2015, kan worden afgeleid dat zolang een steunmaatregel het handelsverkeer tussen de lidstaten niet meer dan marginaal beïnvloedt, deze niet als staatssteun beschouwd hoeft te worden.

Decentrale relevantie

Wanneer decentrale overheden kunnen aantonen dat voorgenomen steun het handelsverkeer in de EU (in potentie) niet ongunstig beïnvloedt, kan staatssteun dus worden uitgesloten zonder dat de Commissie zich erover hoeft te buigen. In de praktijk blijkt het soms lastig te zijn om dit effect te kunnen uitsluiten, mede doordat de Europese Commissie vrij snel aanneemt dat er sprake is van een grensoverschrijdend effect. Voor toekomstige afwegingen kunnen de vijf nieuwe besluiten van de Europese Commissie als een leidraad dienen voor decentrale overheden om steunmaatregelen zodanig in te richten dat er geen sprake is van staatssteun.

Door:

Zana Sami en Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

Criteria staatssteun, Europa decentraal
Grensoverschrijdend effect, Europa decentraal
Notion of State Aid, Europese Commissie
Factsheet zuiver lokaal, Europa decentraal