De nieuwe natuurbeschermingswet treedt binnenkort in werking, wat verandert er?

1 februari 2016Milieu Staatssteun

Medio 2016 treedt de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat moet voorzien in een betere implementatie van een aantal Europese natuurrichtlijnen. De wet decentraliseert een groot aantal taken en dat brengt voor provincies en gemeenten meer verantwoordelijkheid met zich mee.

Nieuwe Wet natuurbescherming 2016

De nieuwe natuurwet vervangt drie huidige wetten ten aanzien van natuurbescherming. Het betreft hier de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. In deze wetten staat de implementatie van Europese regelgeving centraal, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. De achterliggende gedachte van deze samenvoeging van Nederlandse wetten is om de administratieve lasten te verlichten en de regelgeving te vereenvoudigen. Zo kunnen de regels voor de bescherming van het in het wild levende planten en dieren, Natura 2000 gebieden en voor bossen eenvoudiger worden toegepast.

Provincies krijgen de regie

Na de inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming zal de regie, die voorheen bij de Rijksoverheid lag, aan de provincies worden overgedragen. Dit houdt voornamelijk in dat provincies de taak krijgen om afwegingen voor vergunningen en ontheffingen te maken. Op deze manier bewerkstelligt de wet, dat er per gebied bekeken kan worden hoe het desbetreffende natuurbeleid het beste kan worden uitgevoerd. Wanneer natuurbeheer gefinancierd wordt, moeten provincies overigens wel altijd rekening houden met de staatssteun- en aanbestedingsregels.

Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid

Voor gemeenten is de grootste verandering dat burgers en bedrijven straks geen aparte natuurvergunning meer aan hoeven te vragen. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning zal de gemeente immers meteen moeten toetsen of een activiteit, met mogelijk schadelijke gevolgen voor de natuur, toelaatbaar is. Bij sommige activiteiten die in de omgevingsvergunning zijn opgenomen bestaat namelijk de kans op negatieve effecten voor beschermde dier- en plantensoorten. Aan de kennis en deskundigheid bij gemeenten zullen met deze nieuwe wet dus hogere eisen worden gesteld.

Stand van zaken

Op 15 december 2015 stemde een meerderheid van de Eerste Kamer voor de nieuwe Wet Natuurbescherming. In juli 2015 was de wet al aangenomen door de Tweede Kamer. De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De huidige verwachting is dat dit voorjaar dit nog zal zijn.

Door:

Rosanne Witteveen & Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

Wet Natuurbescherming, publicatie Eerste Kamer

Meer informatie:

Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal
Natuur en biodiversiteit, Rijksoverheid
Website Platform natuur en gemeente