Nieuws

Publicatie: 1 maart 2021

Door: en


De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een advies uitgebracht over het wetsvoorstel betreffende de implementatie van de richtlijnen verkoop van goederen en levering van digitale inhoud & digitale diensten. In het advies staat onder andere dat er behoefte is aan verduidelijking over het betalen met persoonsgegevens.

Richtlijnen verkoop van goederen en levering van digitale inhoud & digitale diensten

De twee nieuwe richtlijnen hebben als doel om consumenten en ondernemers meer rechtszekerheid te bieden in een steeds meer digitale wereld. Zo worden consumenten beter beschermd en krijgen ondernemingen een duidelijk contractueel kader. Dit creëert een eerlijker speelveld voor ondernemers in de Europese Unie (EU). Bovendien wordt het makkelijker voor kleine en middelgrote ondernemingen om hun producten in de EU te verkopen. Harmonisatie voorkomt namelijk verschillende nationale regelgevingen van de lidstaten waar ondernemingen rekening mee dienen te houden. Beide richtlijnen zullen worden geïmplementeerd in één wetsvoorstel.

Advies Richtlijn verkoop van goederen

De Richtlijn verkoop van goederen heeft betrekking op consumentenkoop. Deze richtlijn vervangt de oude Richtlijn consumentenkoop uit 1999. Er was behoefte aan aangepaste rechten voor kopers en verkopers met meer oog voor digitale elementen. Hiermee wordt de grensoverschrijdende handel in de EU aangemoedigd. Zo zijn er regels die gaan over de conformiteitseis van digitale goederen, het recht op software updates en het getrapte stelsel van remedies. Het getrapte stelsel van remedies betekent dat een verkoper eerst de kans moet krijgen om het gebrek bij een product te herstellen of vervangen, voordat de consument de koopovereenkomst kan ontbinden. In de nieuwe richtlijn wordt een uitzondering genoemd op dit getrapte stelsel. De koper kan bij ernstige tekortkomingen de overeenkomst direct ontbinden of de prijs verminderen. De Afdeling advisering geeft aan dat deze uitzondering verduidelijkt moet worden en om indien nodig het voorstel aan te passen.

Advies Richtlijn levering van digitale inhoud & digitale diensten

Deze richtlijn bevat bepalingen over de consumentenkoop die specifiek gaan over de levering van digitale inhoud & digitale diensten. Bij de termen digitale dienst en digitale inhoud kan gedacht worden aan digitale spellen en applicaties, maar ook aan diensten die toegang bieden tot een digitale opslag van gegevens. Hiermee anticipeert de Commissie op nieuwe technologische ontwikkelingen die in de toekomst onder deze termen kunnen vallen. Daarnaast hebben consumenten het recht om actie te ondernemen bij een gebrekkig product. De aanvulling op het getrapte stelsel van remedies in de Richtlijn verkoop van goederen is ook te vinden in de Richtlijn levering van digitale inhoud & digitale diensten.

Consumenten krijgen vaker de gelegenheid om te betalen voor de levering van digitale inhoud of digitale diensten met persoonsgegevens. Hierbij kan gedacht worden aan het streamen van muziek of het gebruik van social media. Veel van deze aanbieders verwerken persoonsgegevens in ruil voor (gratis) content. Consumenten die minder te besteden hebben, zullen sneller kiezen om te betalen met hun persoonsgegevens. Dit zorgt voor een aantasting van hun grondrechten. De Autoriteit Persoonsgegevens maakt duidelijk dat de AVG van toepassing is, maar geen hulpmiddel biedt wanneer iemand die aan de betrekkelijke eisen voldoet toestemming geeft. Een beroep op de AVG is in dat geval niet meer mogelijk. Alhoewel de Afdeling advisering dit probleem wezenlijk acht, stelt ze voor om dit op nationaal niveau te regelen en duidelijk te maken wat de eventuele vervolgstappen zullen zijn. De implementatie laat namelijk geen ruimte over om dit te reguleren. Tegelijk spreekt de Afdeling advisering ook de voorkeur uit om op Europees niveau tot een oplossing te komen.

Bron

Advies Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud, Afdeling Advisering van de Raad van State
Richtlijn verkoop van goederen
Richtlijn levering van digitale inhoud & digitale diensten

Meer informatie

Informatiemaatschappij, Kenniscentrum Europa Decentraal
Regionaal beleid, Kenniscentrum Europa Decentraal