Wijziging van regels omtrent sociale zekerheidsstelsels

14 juli 2017Vrij verkeer

De Europese Commissie heeft voorgesteld de verordening betreffende coördinatie van socialezekerheidsstelsels (883/2004) te wijzigen. Het vrij verkeer van personen is alleen mogelijk als de socialezekerheidsrechten van burgers en hun gezinsleden worden beschermd. Midden juni vond er een bijeenkomst bij het Europees Parlement plaats om deze wijzigingen te bediscussiëren.

Pakket arbeidsmobiliteit

Het voorstel maakt deel uit van het pakket arbeidsmobiliteit van de Commissie uit 2016. De Commissie streeft ernaar om te investeren in banen en groei via dit pakket. Het gaat hier om het verplaatsen van arbeidskrachten en vaardigheden naar lidstaten waar deze nodig zijn. Misbruik wordt aangepakt door middel van een betere coördinatie van socialezekerheidsstelsels, een herziening van de richtlijn betreffende de detachering van werknemers en een verbeterd EURES (Europees mobiliteitsnetwerk voor werkzoekenden).

Verordening coördinatie socialezekerheidsstelsels

Het voorstel van de Commissie concentreert zich op vier gebieden, namelijk:

  • toegang tot sociale uitkeringen aan economisch niet-actieve mobiele EU-burgers;
  • prestaties bij langdurige zorg;
  • coördinatie van werkloosheidsuitkeringen;
  • coördinatie van gezinsuitkeringen ter vervanging van het inkomen gedurende tijdvakken van kinderopvoeding.

Bijeenkomst ITEM

Expertisecentrum ITEM heeft in samenwerking met de medewerkers van Europarlementariër Jeroen Lenaers op 16 juni 2017 een bijeenkomst in Brussel georganiseerd met betrekking tot de voorstellen tot wijziging van Verordening nr. 883/2004.  Voor deze bijeenkomst waren experts die in de praktijk werkzaam zijn met de verordening aanwezig.

Doel van de bijeenkomst was te komen tot mogelijke alternatieven voor de voorstellen van de Commissie inzake de herziening van de verordening. Dit met het oog op een meer logische en samenhangende sociale zekerheidscoördinatie. De alternatieve voorstellen zouden er toe moeten leiden dat de leden van het Europees Parlement en van de nationale parlementen een diepgaandere discussie kunnen voeren.

Na een algemene inleiding van de heren Lenaers (Europarlementariër), Kester (Permanente Vertegenwoordiger Europese Unie) en Van der Mei (Maastricht University/ITEM) werd in een aantal workshops gediscussieerd over de voorgelegde stellingen die betrekking hebben op de ‘aanwijsregels’, de ‘werkeloosheidscoördinatie grensarbeiders’ en de ‘coördinatie gezinsbijslagen’. Een vervolgbijeenkomst wordt ingepland voor het najaar van 2017.

Aanmelden bijeenkomst

Hebt u interesse en denkt u graag mee over alternatieve voorstellen? Meld u dan aan bij ITEM via ITEM@maastrichtuniversity.nl

Door:

Veronique Eurlings, ITEM en Femke Salverda, Europa decentraal

Meer informatie:

Europese Commissie schetst de kaders voor een beter functionerende interne markt, nieuwsbericht Europa decentraal