Decentrale overheden presteren goed als opdrachtgever

30 november 2015Aanbesteden

Decentrale overheden hebben een inhaalslag gemaakt ten aanzien van de uitvoering van het aanbesteden van bouw en infra opdrachten. Het gat tussen het rijk en decentrale overheden wordt daarom steeds kleiner. De invoering van de Aanbestedingswet is door decentrale overheden aangegrepen om hun aanbestedingspraktijk aan te passen en te verbeteren. Dit staat in de jaarlijkse aanbestedingsanalyse van de stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra.

Daling aanbesteding

Evenals het jaar daarvoor, is in 2014 het aantal aanbestedingen (die voor ondernemers in de bouw en infra relevant zijn) gedaald. Uit de analyse blijkt dat dit komt omdat gemeentes minder bouw en infra opdrachten hebben aanbesteed. In een eerdere publicatie geeft het Aanbestedingsinstituut aan dat de daling in 2013 het gevolg was van de verhoging van de aanbestedingsdrempels. Hierdoor is er meer onderhands aanbesteed. Dat de daling in 2014 is doorgezet, zou mogelijkerwijs te maken kunnen hebben met het feit dat enkele gemeenten hun drempelbedragen pas in 2014 hebben aangepast aan de gids proportionaliteit.

Ranglijst

Het rapport van het Aanbestedingsinstituut bevat een ranglijst van opdrachtgevers die meer dan 5 aanbestedingen openbaar in de markt hebben gezet. De rangschikking is gemaakt op basis van meetgegevens over de volledigheid van de aankondiging, de gestelde eisen, het opnemen van EMVI als gunningscriterium en de toepassing van moderne contractvormen (integratie van ontwerp en uitvoering). Uit de rangschikking blijkt dat het merendeel van de decentrale overheden beter hebben gescoord dan voorafgaande jaren. Professionele opdrachtgevers laten namelijk eenzelfde score zien als in 2013, maar het merendeel van de decentrale overheden heeft met de invoering van de Aanbestedingswet een verbeterslag gemaakt. Het gevolg is dat de decentrale overheden nu niet veel meer onder doen voor de grote Rijksopdrachtgevers.

Het beginsel ‘EMVI’

Eén van de meetpunten in het onderzoek is het percentage waarin EMVI als gunningscriterium is opgenomen. Het rapport geeft aan dat EMVI een enorm toevlucht heeft genomen na de invoering van de Aanbestedingswet 2012. Sindsdien wordt dit gunningscriterium in ongeveer twee derde van alle gevallen gebruikt. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er nog altijd problemen bestaan rondom EMVI, waar veel kosten en een beperkt onderscheidend vermogen voorbeelden van zijn.

Verbeterde kwaliteitseisen

Uit de analyse blijkt ook dat de geschiktheidseisen merkbaar beter zijn geworden sinds de invoering van de Aanbestedingswet 2012. Dit komt grotendeels door de publicatie van de gids proportionaliteit, waarin een helder kader wordt geboden.

Moderne contractvormen

Het aantal aanbestedingen waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne contractvormen is sinds de invoering van de Aanbestedingswet 2012 in aantallen bijna niet gestegen. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat inschrijving op een modern contract meestal duurder is, omdat er ook een deel ontwerp in de opdracht zit. Dit kostenrisico kan deels weggenomen worden door een vergoeding hiervoor toe te kennen. Uit het onderzoek blijkt echter dat dit slechts bij 1 op de 9 aanbestedingen van ‘moderne contractvormen’ gebeurt. Dit betekent dat de kosten voor de inschrijving nog altijd hoofdzakelijk voor rekening van de inschrijver zijn. Dit is maatschappelijk gezien niet wenselijk, aldus de analyse.

Meer informatie uit de analyse

In het rapport wordt ook ingegaan op het gebruik van de gestanddoeningstermijn, wordt geconcludeerd dat preselectie veel vaker dan voorheen wordt toegepast en blijkt op veiligheidsaspecten slecht wordt gescoord.

Nieuwe aanbestedingswet

In april 2016 wordt de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 verwacht, als gevolg van de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25.

Bron:

Jaarlijkse aanbestedingsanalyse, stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra

Door:

Paul Zondag & Madeleine Broersen, Europa decentraal

Meer informatie

Aanbesteden, Europa decentraal
Aanbestedingswet, Europa decentraal
Drempelwaarden, Europa decentraal
Gunningscriteria, Europa decentraal