Decentrale overheden moeten gegevens landbouw de-minimisverordening aanleveren

20 maart 2017Staatssteun

Onlangs heeft de Europese Commissie bij de lidstaten het verzoek neergelegd om informatie aan te leveren over de uitvoering van de landbouw-de-minimisverordening van de jaren 2013-2015. Wanneer decentrale overheden landbouw de-minimissteun hebben verleend in deze periode, moeten zij deze gegevens verstrekken.

Landbouw de-minimis

Decentrale overheden kunnen aan primaire producenten van landbouwproducten de-minimissteun verstrekken. Deze steun kan verleend worden zonder dat er sprake is van staatssteun. De drempel van de huidige landbouw de-minimisverordening (Ver. (EU) Nr. 1408/2013) is € 15.000,-  voor een zelfstandige onderneming over een periode van drie belastingjaren.

Welke benodigde informatie?

De Commissie verzoekt de lidstaten om informatie aan te leveren over de uitgaven per sector onder de landbouw-de-minimisverordening over de jaren 2013, 2014 en 2015. Daarnaast vraagt  de Commissie het aantal begunstigen aan te geven die landbouw de-minimissteun gedurende de jaren 2013, 2014 en 2015 hebben ontvangen.

Voor het aanleveren van de informatie kunnen decentrale overheden van dit Excel-bestand gebruik maken. De informatie moet uiterlijk vrijdag 14 april worden verzonden naar coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl.

Wat niet?

Let op: dit verzoek ziet enkel op uitgaven onder de landbouw-de-minimisverordening en dus niet op uitgaven onder de reguliere de-minimisverordening (Ver. (EU) Nr. 1407/2013) of onder enige andere de-minimisverordening.

Indien vanuit uw  gemeente/provincie  geen landbouw de-minimissteun is verleend in de periode 2013-2015, is dit verzoek op uw gemeente niet van toepassing en hoeft u niets te doen.

Rechtsgrondslag informatieverzoek

De Commissie baseert haar verzoek om informatie over de landbouw-de-minimisverordening op artikel 6, lid 5, van de verordening. Op grond van dit artikel kan de Commissie om alle informatie verzoeken die zij nodig acht om te kunnen nagaan of aan de voorwaarden van de landbouw-de-minimisverordening is voldaan (onder meer artikel 3, lid 3).

Door:

Paul Zondag en Āśā Schuster, Europa decentraal

Meer informatie

Staatssteun, Europa decentraal
De-minimis landbouw, Europa decentraal
De de-minimisvrijstelling, Europa decentraal
Excelbestand, Europa decentraal
Brief gemeenten uitvraag landbouw de-minimis verordening, ministerie van BZK
Brief provincies uitvraag landbouw de-minimis verordening, ministerie van BZK