Decentrale overheden pakken grensproblematiek aan met GROS

Nederlandse en Belgische overheden zijn intensiever gaan samenwerken om problematiek in de grensstreek te verhelpen. Dit blijkt uit de ‘Kamerbrief inzake beleid ten aanzien van België en Vlaanderen’ van 4 februari. Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) biedt verschillende decentrale overheden de mogelijkheid om grensoverschrijdende knelpunten bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, infrastructuur etc. weg te nemen en te voorkomen in de grensstreek.

GROS

GROS is een middel voor grensregio’s om het voorzieningenniveau te verbeteren en de sociaaleconomische ontwikkeling te stimuleren. Het is zaak de overheden hier zelf een invulling aan te laten geven.

Kamerbrief

Op verzoek van de vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken informeert Minister Timmermans deze commissie over het beleid ten aanzien van België en Vlaanderen. Ook gaat de brief in op de stand van zaken en de voortgang van een aantal relevante dossiers en op de lange termijn visie van het kabinet. Een van die relevante dossiers betreft GROS.

Resultaten

De GROS samenwerking tussen Nederland en België is na een aarzelende start goed op gang gekomen. Zo heeft de intensievere samenwerking tussen Nederland en België er toe geleid dat de Nederlandse en Belgische politiediensten nu samenwerken bij grote evenementen, er overleg plaatsvindt met Vlaanderen omtrent gegevensuitwisseling over onbevoegde zorgverleners en is er een internetportaal opgericht voor grensarbeiders in de grensstreek van Nederland en België.

Actiepuntenlijst

Met Vlaanderen is overeenstemming bereikt over een gezamenlijke lijst van actiepunten. De opgenomen actiepunten dienen binnen twee tot tweeënhalf jaar tot een aantoonbare vooruitgang te kunnen leiden. Dit betekent een wederzijdse inspanningsverplichting.

Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

Een belangrijk juridisch instrument om GROS tussen verschillende overheden te organiseren is de EGTS. Het instrument biedt de mogelijkheid om een grensoverschrijdend lichaam op te richten met rechtspersoonlijkheid.

Volgens de kamerbrief kan de EGTS in de nabije toekomst een grotere rol gaan spelen. Een EGTS kan een nieuwe impuls aan de samenwerking tussen de partnerregio’s geven, op terreinen als arbeidsmarkt (knelpunten inzake fiscaliteit en sociale zekerheid), onderwijs (diploma-erkenning), gezondheidszorg (patiëntenmobiliteit) en infrastructuur.

Hoe een dergelijke instelling van nut kan zijn, bijvoorbeeld vanuit de bestaande Euregio Maas-Rijn, is zaak van de lokale partners. Overheden die deze vorm nodig achten, worden gesteund en aangemoedigd om hiermee stappen te maken.

Door:

Ann-Marie Kühler en Ronald Heuts, Europa decentraal

Bron:

Kamerbrief inzake beleid ten aanzien van België en Vlaanderen, Rijksoverheid

Meer informatie:

GROS, Europa decentraal