Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Demografie Forum 2013

13 mei 2013Regionaal beleid en fondsen

Onder de titel ‘Investing in Europe’s demographic future’ organiseerde het Directoraat Generaal Werkgelegenheid en Sociale Zaken van de Europese Commissie op 6 en 7 mei 2013 het 4e Demografie Forum in Brussel.

Vanuit verschillende invalshoeken werd gekeken naar belangrijke demografische uitdagingen die Europa in de komende jaren te wachten staan. Sprekers met een academische, maatschappelijke en overheidsachtergrond gingen in op de belangrijkste demografische veranderingen waar de maatschappij de komende jaren op moet inspelen, namelijk vergrijzing, krimp en migratie. Verschillende oplossingsrichtingen passeerden de revue.

Investeren in human capital en sociale cohesie

Europees Commissaris László Andor voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie noemde in zijn openingsspeech de noodzaak om te investeren in human capital en sociale cohesie. Europa draagt daar al aan bij via het ‘Social Investment Package for Growth and Cohesion’, dat op 20 februari werd aangenomen. Dit pakket vraagt de lidstaten prioriteit te geven aan sociale investeringen en hun welvaartsstaten te moderniseren en kent drie kerndoelen:

1 Sociale zekerheidsstelsels moeten op beslissende momenten in het leven aan de persoonlijke behoeften van burgers beantwoorden.
2 Sociaal beleid moet vereenvoudigd en gerichter worden gemaakt om te zorgen voor passende en houdbare sociale zekerheidsstelsels.
3 De strategieën van de lidstaten voor actieve sociale inclusie moeten naar een hoger niveau worden getild.

Demografische verandering in Nederland

Nederland had met twee sprekers een stevige bijdrage in het forumprogramma. Beide sprekers, directeur-generaal Wonen en Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Mark Frequin en de Groningse gedeputeerde Marianne Besselink (Wonen, Welzijn en Zorg, Krimp en Leefbaarheid) spraken over de verschillende manieren waarop demografische verandering in Nederland wordt aangepakt. Gedeputeerde Besselink sprak namens de Nederlandse provincies.

Mark Frequin gaf aan dat oplossingen aan vier voorwaarden moeten voldoen:

1 Ze moeten op lokaal niveau worden gezocht.
2 Verschillende actoren moeten met elkaar samenwerken.
3 Ze moeten innovatief zijn.
4 Ze moeten intergenerationeel zijn.

Gedeputeerde Besselink wees erop dat er eerst flink moet worden geïnvesteerd in bewustwording voordat demografische verandering als gegeven wordt geaccepteerd. Daarna moeten regionale samenwerking en initiatieven die van onderaf komen, leiden tot kwalitatief goede oplossingen. Het inspelen op demografische verandering vergt moed. Maatschappij en bestuur moeten duidelijke keuzes maken en investeringen moeten gericht plaatsvinden. Kwaliteit in plaats van kwantiteit, van meer naar beter. Er moet hiernaast gezorgd worden voor een bereikbare samenleving. Dat geldt zowel voor fysieke als digitaal verbindingen.

Besselink riep óók in Brussel op tot bestuurlijke transformatie: “Wat we ook moeten doen is zelf veranderen. We hebben sterke bestuurders nodig die the guts hebben om enerzijds keuzes te maken en anderzijds los kunnen laten. Dat laatste geldt ook voor ambtenaren: omgaan met bewonersinitiatief is voor veel van hen nieuw en spannend.” Deze oproep werd door de deelnemers warm ontvangen.

Beide sprekers illustreerden hun presentaties aan de hand van een reeks goede voorbeelden uit de provincies.

Door:

Paul Engelen en Sigrid Sengers, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Meer informatie:

2013 Demography Forum: Investing in Europe’s demographic future
Europese Commissie: Social investment: Commission urges Member States to focus on growth and social cohesion
Presentatie van Gedeputeerde Besslink
Eurocommissaris László Andor
Directeur-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mark Frequin