Nieuws

Publicatie: 11 februari 2019

Door: en


Het onderzoeksbureau KWINK groep gaat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoek doen naar het functioneren van rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. De input van aanbestedende diensten en ondernemers is hierbij van groot belang. Een deel van het onderzoek zal bestaan uit een enquête onder alle partijen betrokken bij aanbestedingen. U kunt zich nu inschrijven om aan deze enquête deel te nemen.

Rechtsbescherming

Wanneer decentrale overheden een aanbestedingsprocedure volgen, kunnen inschrijvers, gegadigden of belanghebbenden een beroep doen op rechtsbescherming. Hiervoor is in 2007 een herziene rechtsbeschermingsrichtlijn (2007/66) vastgesteld. De richtlijn is opgenomen in de Aanbestedingswet 2012. Zo is er in artikel 2.127 is een opschortende werking van twintig kalenderdagen opgenomen en artikel 4.15 regelt de vernietigbaarheid van overeenkomsten die zonder inachtneming van de aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen.

Onderzoek

Naar aanleiding van signalen dat de rechtsbescherming van inschrijvers niet behoorlijk functioneert, heeft de Tweede Kamer besloten om rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk te onderzoeken. KWINK groep zal dit onderzoek uitvoeren door middel van documentstudie, interviews, enquêtes en focusgroepen. De enquête zal gehouden worden onder aanbestedende diensten, ondernemers en andere betrokken partijen. De inbreng van provincies, gemeenten en waterschappen is hierbij dus van groot belang. U kunt zich hier inschrijven, waarna u in maart een link naar de enquête zal ontvangen.

Bron

Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk, KWINK groep
Enquête rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk, PIANOo (link verwijderd)

Meer informatie

Inschrijfformulier enquête rechtsbescherming, KWINK groep
Rechtsbeschermingsrichtlijn, Kenniscentrum Europa Decentraal
Aanbestedingen, Kenniscentrum Europa Decentraal
Efficiëntere rechtsbescherming bij aanbestedingen, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa Decentraal