Dienstenpakket moet administratieve lasten verlichten

Administratieve procedures zijn volgens bedrijven het grootste obstakel om over de grens diensten aan te bieden. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de Europese Commissie. Om deze lasten te versoepelen, heeft de Commissie op 10 januari 2017 een dienstenpakket gepresenteerd. De door de Commissie voorgestelde maatregelen moeten een nieuwe impuls geven aan de Europese dienstensector. Het pakket bestaat uit vier initiatieven.

Doel initiatieven

Door beter gebruik te maken van de interne markt, zijn Europese bedrijven beter in staat om over de grenzen te investeren, stelt de Commissie. De interne markt betreffende de dienstensector wordt niet naar potentie benut, aldus de Commissie. Daarnaast ziet de Commissie een belemmering in diensten ook als een belemmering voor het concurrentievermogen van de EU. Om dit concurrentievermogen te versterken, en Europese bedrijven te stimuleren, heeft de Commissie vier initiatieven gepresenteerd. Deze initiatieven moeten een impuls geven aan de Europese dienstensector.

De initiatieven stellen geen inhoudelijke wijziging van de bestaande EU-regels voor de dienstensector voor. Er wordt gestreefd naar een betere toepassing van de regels. Volgens de Commissie kan met volledige benutting van het potentieel van bestaande regels de economie van de EU een flinke duw in de rug krijgen. Het gaat om de volgende vier initiatieven.

e-Card (“dienstenpaspoort”)

Om administratieve lasten te verminderen en elektronische procedures te vereenvoudigen stelt de Commissie het gebruik van een e-card voor. De zogenaamde ‘e-card voor diensten’ (dienstenpaspoort) is een vereenvoudigde elektronische procedure die het voor zakelijke dienstverleners (zoals ingenieursbureaus, IT-consultants, organisatoren van beurzen) en dienstverleners in de bouwsector makkelijker zal maken om de administratieve formaliteiten te vervullen die nodig zijn om in het buitenland diensten te kunnen verlenen. Zij hoeven alleen maar in hun eigen taal contact op te nemen met één aanspreekpunt in hun land van herkomst. Dat aanspreekpunt zal vervolgens de vereiste gegevens controleren en naar de ontvangende lidstaat doorsturen. Deze ontvangende lidstaat of de decentrale overheid blijft bevoegd om (nationale) regelgevingsvereisten te stellen en te beslissen of de aanvrager diensten op zijn grondgebied kan aanbieden. De e-Card heeft geen gevolgen voor de bestaande verplichtingen van werkgevers of de bestaande rechten van werknemers.

Kennisgevingen nationale wetgeving inzake diensten

Een lidstaat dient voorafgaand aan de vaststelling een kennisgeving te doen aan de Commissie bij het ontwerpen van nieuwe voorschriften omtrent diensten. Dit moeten lidstaten doen om inconsistenties met Europese wetgeving in een vroeg stadium vast te stellen. De Commissie wil de kennisgevingen verbeteren door middel van het wijzigen van de notificatie voorschriften van de Dienstenrichtlijn voor nationale voorschriften voor diensten en door introductie van een nieuwe IT-tool op EU-niveau. De procedures moeten sneller, efficiënter en transparanter worden. De rechtsgevolgen van niet-notificatie worden verhelderd.

Evenredigheid nationale voorschriften

Voor sommige beroepen is er een reden voor reglementering (vereisten van specifieke kwalificaties of een wettelijk beschermde titel). Bijvoorbeeld in verband met gezondheid of veiligheid. Echter, momenteel zijn dit in sommige gevallen onnodige en achterhaalde voorschriften. Gekwalificeerde kandidaten kunnen om deze reden moeilijk in aanmerking komen voor de betreffende functies. Op grond van het Europees recht wil de Commissie dat lidstaten nagaan of nationale beroepseisen evenwichtig en noodzakelijk zijn. De Commissie stelt daarom een stroomlijning en verduidelijking voor van de wijze waarop de lidstaten een uitgebreide en transparante evenredigheidstoets zouden moeten uitvoeren. Op deze manier handelen lidstaten op dezelfde, transparante manier.

Leidraad voor nationale hervormingen

Ter aanvulling op het voorgestelde initiatief om beroepseisen te toetsen op evenredigheid heeft de Commissie een leidraad gepresenteerd. Deze leidraad bevat aanbevelingen voor nationale hervormingsbehoeften bij de reglementering van bepaalde diensten met een hoog economisch potentieel (zoals architecten, ingenieurs, advocaten, accountants, octrooigemachtigden, vastgoedmakelaars en toeristengidsen). Lidstaten die hun dienstmarkten hebben opengesteld, blijken namelijk te profiteren van een breder assortiment van diensten tegen betere prijzen.

In de praktijk

Decentrale overheden krijgen in de praktijk met de Europese richtlijnen omtrent diensten te maken als zij verordeningen met vergunningen opstellen of een dienstverlener uit een andere lidstaat zich in de gemeente of provincie wil vestigen of tijdelijk een dienst wil verlenen. Om ervoor te zorgen dat dienstverleners zich makkelijker kunnen verplaatsen binnen de EU moeten er zo min mogelijk administratieve lasten en hoge kosten worden opgeworpen bij het verlenen van een dienst. Decentrale overheden moeten hier onder andere rekening mee houden voordat zij verordeningen met vergunningstelsels en eisen vaststellen en toepassen. Met dit dienstenpakket probeert de Commissie de lasten voor dienstverlenende ondernemers te beperken en de economische groei en banen in de dienstensector stevig te bevorderen.

Door:

Madeleine Heitmeijer-Broersen en Pierre Kas, Europa decentraal

Bronnen:

Persbericht ‘Een diensteneconomie ten dienste van EU-burgers’, Europese Commissie

Meer informatie:

e-Card, Europese Commissie
Kennisgevingen nationale wetgeving inzake diensten, Europese Commissie
Evenredigheid nationale voorschriften, Europese Commissie
Leidraad voor nationale hervormingen, Europese Commissie
Persconferentie, Europese Commissie
Notificeren, Europa decentraal
Administratieve samenwerking/IMI, Europa decentraal