Digitale communicatie met burger moet beter volgens de Rekenkamer

28 mei 2018Dienstenrichtlijn

Op 16 mei 2018 heeft de Algemene Rekenkamer het onderzoek naar het Jaarverslag 2017 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van BZK gepubliceerd. In dit onderzoek kwam onder meer naar voren dat de Berichtenbox toegankelijker gemaakt moet worden.

Verantwoordingsonderzoek naar jaarverslagen

De Algemene Rekenkamer controleert de in- en uitgaven van de Rijksoverheid. Dit houdt ook in dat er elk jaar gerapporteerd wordt aan het parlement over de verantwoording van verschillende ministers in de jaarverslagen. Bij het onderzoek van de Algemene Rekenkamer wordt gekeken naar de bedrijfsvoering, de bestedingen en het beleid van het respectievelijke ministerie. Voor het rapport over het jaarverslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Algemene Rekenkamer ook onderzoek gedaan naar de resultaten van het beleid van BZK. Dit jaar is de digitaliseringsopgave van het ministerie – en dan met name de Berichtenbox – onderzocht.

Berichtenbox voor decentrale overheden

In de Berichtenbox kunnen burgers informatie ontvangen van (decentrale) overheden. De Berichtenbox werkt als een digitale postbus voor burgers op het portal MijnOverheid. Binnen het Dienstenloket is er daarnaast een afgeschermde omgeving gecreëerd met een Berichtenbox voor dienstverleners en (decentrale) overheden. Dit is een beveiligde en persoonlijke omgeving waarin dienstverleners kunnen communiceren met onder andere decentrale overheden. Via de Berichtenbox kan de dienstverlener niet alleen vragen stellen, maar ook transacties verrichten. Het streven van het toenmalige kabinet was dat in 2017 de Berichtboxen van burgers en bedrijven gekoppeld zouden worden en er persoonlijk contact tussen burgers en overheden mogelijk zou blijven. Deze koppeling heeft nog niet plaatsgevonden.

Berichtenbox geëvalueerd

Het kabinet wilde dat in 2017 alle overheden de Berichtenbox zouden gebruiken in hun communicatie met de burger. Eind 2016 waren echter 225 gemeenten (anno 2018 zijn dit er inmiddels 254) aangesloten bij de Berichtenbox en was slechts een aandeel van 1,3% van het totaal aantal verstuurde berichten van hen afkomstig. Van de berichten die door gemeenten werden verspreid via de Berichtenbox werd wel 83% geopend door burgers (het totale gemiddelde was 44%). Uit het onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat burgers en bedrijven niet alle zaken via de Berichtenbox af kunnen handelen. Zo is het digitaal aanvragen van vergunningen inmiddels (beperkt) mogelijk met de Berichtenbox voor ondernemers (dit is een verplichting uit de Dienstenrichtlijn), maar nog niet met de Berichtenbox voor burgers.

De Algemene Rekenkamer doet in haar rapport een aantal aanbevelingen. Zo kan de minister van BZK de Berichtenbox toegankelijker maken door het gebruik door overheidsinstanties te standaardiseren, waardoor de communicatie met burgers eenvoudiger zal worden. Daarnaast kan het openen van berichten actief gemonitord worden, wat kan leiden tot een verhoging van de effectiviteit.

Door:

Mirthe Mulders en Madeleine Heitmeijer-Broersen, Europa decentraal

Bron:

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Rekenkamer

Meer informatie:

Berichtenbox, Europa decentraal
Dienstenloket, Europa decentraal
Dienstenrichtlijn, Europa decentraal
Hoe werkt het Dienstenloket?, praktijk vraag Europa decentraal