Digitale versie Uniform Europees Aanbestedingsdocument beschikbaar

8 augustus 2017Aanbesteden

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft begin juli een digitale versie van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) online geplaatst. Vorig jaar publiceerde de Europese Commissie Uitvoeringsverordening 2016/7 met het standaardformulier. Het ministerie van EZ heeft hier nu een gebruiksvriendelijke pdf-formulier voor ontwikkeld. Met het formulier wordt getracht de administratieve lasten van aanbestedende diensten en ondernemers te verlichten. Het UEA vervangt het Nederlandse model Eigen Verklaring.

Digitale versie Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Op de website van het ministerie van EZ is een gebruiksvriendelijk pdf-formulier beschikbaar gesteld dat door aanbestedende diensten (inclusief speciale-sectorbedrijven) digitaal kan worden ingevuld. Het nieuwe formulier is qua tekst gebaseerd op Uitvoeringsverordening 2016/7 en is voorzien van toelichtingen door het ministerie.

E-aanbesteden

Volgens de Aanbestedingswet 2012 moet de communicatie en informatie-uitwisseling tussen een aanbestedende dienst en een ondernemer in beginsel met behulp van elektronische middelen plaatsvinden (art. 2.52a lid 1). Daarnaast zijn Nederlandse overheden sinds 1 juli 2017 verplicht om Europese aanbestedingen volledig digitaal uit te voeren (e-aanbesteden). Deze verplichting vloeit voort uit art. 90 richtlijn 2014/24.

E-handtekening

Ondanks dat het digitaal invullen van het pdf-formulier door het ministerie van EZ mogelijk gemaakt, kan het UAE vooralsnog niet digitaal ondertekend worden. Het pdf-formulier vermeldt expliciet dat ondertekenen alleen schriftelijk kan (zie kader pagina 14). Het is echter wel mogelijk, ingevolge art. 2 lid 2 Aanbestedingsbesluit, om de digitale handtekening onder een ander document van toepassing te verklaren op het standaardformulier. Daartoe kunnen aanbestedende diensten in hun aanbestedingsdocumenten aangeven dat een handtekening onder een inschrijving of aanmelding ook geldt voor het UEA.

Ongelijkheid tussen lidstaten

Hoewel veel lidstaten, net als Nederland, al gebruik maakten van een standaardmodel als het Nederlandse model Eigen verklaring, waren er veel verschillen. Zo waren er lidstaten die altijd volledige bewijsstukken omtrent uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, technische specificaties, uitvoeringsvoorwaarden en selectiecriteria vroegen. Met het nieuwe document dat vanaf 18 april 2016 verplicht is, maakte de Commissie een einde aan de grote verschillen die er tussen lidstaten bestonden.

Bevorderingen grensoverschrijdende aanbestedingen

Het UEA moet het gemakkelijker maken voor inschrijvers om grensoverschrijdend deel te nemen aan aanbestedingsprocedures. Dit is mogelijk omdat het standaardformulier in alle officiële talen van de EU beschikbaar wordt. De precieze formulering van verklaringen zullen nu minder problemen moeten opleveren.

Door:

Chris Koedooder, Europa decentraal

Bron:

Uniform Europees Aanbestedingsdocument, ministerie van Economische Zaken

Meer informatie:

Aanbesteden, Europa decentraal
Aanbestedingsrichtlijnen, Europa decentraal
Aanbestedingswet, Europa decentraal
Europese Commissie neemt nieuw Uniform Europees Aanbestedingsdocument aan, nieuwsbericht Europa decentraal
1 juli 2017: alle Europese aanbestedingen digitaal, nieuwsbericht Europa decentraal
Publicatieblad van de EU