Doelstellingen Energieakkoord worden niet behaald

19 oktober 2015Klimaat

Uit de Nationale Energieverkenning 2015 blijkt dat de doelstellingen van het Nationaal Energieakkoord niet behaald worden. De verduurzaming gaat langzamer dan in het Nationaal Energieakkoord is afgesproken. Volgens de verkenning zou in 2020 maar 12,4% – in plaats van de afgesproken 14% – van de energie schoon kunnen worden opgewekt. De Rijksoverheid heeft nieuwe maatregelen aangekondigd. Dit kan gevolgen hebben voor decentrale overheden.

Hernieuwbare energie

In de richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen heeft Europa het doel gesteld om in 2020 20% van haar energiebehoefte uit hernieuwbare bronnen te putten. Hernieuwbare energie heeft als doel om een alternatief te bieden voor fossiele brandstoffen en bij te dragen aan een vermindering van de broeikasgasuitstoot. Voorbeelden van hernieuwbare energie zijn zonne-energie, windenergie en biobrandstoffen.

SER-Energieakkoord

In 2013 is het SER-Energieakkoord getekend. Dit akkoord is onder andere ondertekend door de Rijksoverheid, het Inter Provinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en VNO-NCW. Het akkoord bevat afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Het doel is om te zorgen voor een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten. Een onderdeel van dit doel is om het aandeel aan hernieuwbare energie naar 14% te krijgen in 2020, gesteld in richtlijn 2009/28/EG.

Nationale Energieverkenning 2015

Sinds vorig jaar verschijnt jaarlijks de Nationale Energieverkenning: een compleet en feitelijk overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse energiehuishouding. In laatste editie (2015) is ook invulling gegeven aan de rapportageverplichting van Nederland voor de emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen.

Uit de jongste schatting blijkt dat het aandeel in duurzame energie in Nederland in 2020 12,4% zal zijn in plaats van de gestreefde 14%. Vooral de bezwaarprocedures tegen de aanleg van geplande windparken op land, hebben geleid tot een vertraging van de plannen. Ook de aanleg van warmtenetten blijft achter. In reactie op de Nationale Energieverkenning 2015 heeft minister van Economische Zaken Henk Kamp verklaard dat er extra maatregelen nodig zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Hij heeft onder andere aangekondigd dat er in 2016 8 miljard euro subsidie beschikbaar komt voor de opwekking van hernieuwbare energie via de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling.

Decentrale overheden

Volgens het SER-Energieakkoord kunnen decentrale overheden bijdragen om de klimaatdoelen te behalen, door bijvoorbeeld ondersteuning van lokale en regionale energiebesparing en energieopwekking in de gebouwde omgeving. Bij deze ondersteuning  moeten zij goed opletten dat de regels omtrent staatssteun en aanbesteden juist toegepast worden.

Ook kunnen zij energiebesparing bij bedrijven stimuleren en handhaven, via bijvoorbeeld de Wet milieubeheer. De belangrijkste instrumenten uit deze wet zijn milieuplannen en milieuprogramma’s, milieukwaliteitseisen, vergun­ningen, algemene regels en handhaving. Ook bevat de wet de regels voor financiële instrumenten, zoals heffingen, bijdragen en schadevergoedingen. De decentrale overheden kunnen ook maatregelen nemen voor verduurzaming van de sociale huurvoorraad, het maatschappelijk vastgoed, de openbare verlichting, mobiliteit en transport en duurzame energieopwekking.

Door:

Melhat Kurt en Rosanne Witteveen, Europa decentraal

Bron:

Nationale Energieverkenning 2015, CBS

Meer informatie:

EU 2020, Europa decentraal
Hernieuwbare energie, Europa decentraal
Milieu en klimaatverandering, Europa decentraal
Energieverkenning, ECN
SER-Energieakkoord, SER
Kamerbrief Nationale Energieverkenning, Rijksoverheid