Raad publiceert nieuw onderhandelingsdocument meerjarenbegroting (MFK)

Tijdens de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2019 zijn de onderhandelingen tussen de lidstaten over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027 voortgezet. Naar aanleiding van de gevoerde discussie tijdens de Europese Raad is er in de aanloop naar de Raad Algemene Zaken op 10 december en de Raad van 12 en 13 december een zogeheten negotiating box (onderhandelingskader) met cijfers gepresenteerd door het Finse voorzitterschap van de Raad. Over dit werkdocument kunt u hieronder meer lezen. (meer…)

Controle op correct gebruik CPV-codering wordt strenger

Tenders Electronic Daily gaat strenger controleren op het correcte gebruik van het CPV-systeem. Foutief gebruik van de verplichte CPV-codes kan een schending van het aanbestedingsrecht betekenen. Het is daarom belangrijk goed te controleren of de geselecteerde CPV-codering past bij het voorwerp van opdracht. (meer…)

Stand van zaken veranderopgave inburgering

Gemeenten zullen verantwoordelijk worden voor inburgering. Het Centraal Planbureau heeft de financiële implicaties van het wetsvoorstel doorgerekend. Daarnaast is de Tweede Kamer middels een Kamerbrief geïnformeerd over de voortgang van de gesprekken tussen de VNG en het Rijk over de toekomstige wettelijke taak van de gemeente. Tevens heeft het van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een handreiking gepubliceerd om gemeenten te ondersteunen bij het inkopen van inburgeringscursussen. (meer…)

Grenseffecten in kaart gebracht en investeringen in grensinfopunten door kabinet

In de laatste week van november bracht het Instituut voor Transnationale en Euregionale grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit (ITEM) de nieuwe versie van zijn jaarlijkse grenseffectenrapportage uit. Diezelfde week kondigde het kabinet nieuwe investeringen in grensinfopunten aan. (meer…)

Tool voor opzetten stedenbanden tussen EU en Turkije

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken, Directoraat voor EU-zaken, heeft een hulpmiddel voor stedenbanden vrijgegeven. Geïnteresseerde steden of gemeenten kunnen via de Town Twinning Tool andere steden vinden voor het opzetten van een stedenband. De algemene doelstelling is om de bestuurlijke capaciteit op lokaal niveau in het EU-toetredingsproces van Turkije te vergroten. Een ander doel is om duurzame structuren te creëren voor uitwisseling tussen lokale autoriteiten in Turkije en EU-lidstaten op gebieden die relevant zijn voor eventuele EU-toetreding. (meer…)

Sociale huisvestingssector wil Europese Green Deal aanjagen

Welke rol kan de sociale huisvestingssector spelen in het uitvoeren van de Europese Green Deal? Hierover sprak Housing Europe, de Europese koepel van publieke, coöperatieve en sociale huisvestingsvoorzieningen en -organisaties, met betrokkenen uit de sector tijdens een bijeenkomst in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. De conclusie: de sociale huisvestingssector ambieert een belangrijke speler te zijn bij het realiseren van de Green Deal, die naast groen vooral ook sociaal moet zijn. (meer…)

Lancering 2021-editie Europese Ondernemende Regio Award

De aanmeldperiode voor de nieuwe editie van de Europese Ondernemersregio (EOR) is geopend. Steden en regio’s met vooruitstrevende of bijzondere strategieën voor ondernemerschap kunnen zich aanmelden voor de EOR Award. De EOR wordt elk jaar aan maximaal 3 steden of regio’s met “uitstekende, toekomstgerichte strategieën ter ondersteuning van kmo’s, startups en scale-ups” toegekend door het Europees Comité van de Regio’s (CvdR). Het hoofdthema van de EOR 2021-editie is ondernemerschap voor een groene en duurzame toekomst. (meer…)

137e plenaire vergadering Europees Comité van de Regio’s

Op 4 en 5 december vond in Brussel de 137e plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) plaats. De Nederlandse delegatie overhandigde Frans Timmermans een brochure met best practices voor de rol van provincies in een duurzaam, klimaatneutraal Europa. (meer…)

Steden en regio’s vragen om verbetering verkeersveiligheidsbeleid

Tijdens de afsluitende plenaire vergadering van de Polis-conferentie 2019 op 27 en 28 november in Brussel hebben steden en regio’s hun steun uitgesproken voor “Een nieuw model voor veilige straten”, een door steden geleide verklaring opgesteld door Polis en EUROCITIES. (meer…)

Kabinet stuurt aan op meer samenwerking en uniformering in het gedecentraliseerde jeugdzorgstelsel

De beoogde uitwerking van de decentralisatie van de jeugdzorg is tekortgeschoten. Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Minister Dekker van rechtsbescherming hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over een voorgenomen wetswijziging om de praktische uitwerking van de Jeugdwet te verbeteren. De VNG heeft zorgen geuit over de voorstellen van De Jonge en Dekker. (meer…)

Nieuwe Europese Commissie van start

Afgelopen week, op 27 november, kreeg de nieuwe Europese Commissie groen licht van het Europees Parlement. In Straatsburg kreeg de commissie steun van de grote fracties: de christendemocraten, de sociaaldemocraten en de liberalen. Op 1 december is de nieuwe commissie officieel aan de slag gegaan. (meer…)

X