Einde registratietermijn voor niet-Nederlandse EU-burgers voor de Europese verkiezingen komt dichtbij

In de laatste nieuwsbrief Verkiezingen 2019 roept het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemeenten op om te faciliteren dat niet-Nederlanders die in Nederland wonen en onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat, zich als kiesgerechtigde registreren om in Nederland te stemmen voor de Europese verkiezingen (23 mei 2019). De registratietermijn loopt tot en met 9 april 2019. (meer…)

Steden en regio’s nemen unaniem aanbevelingen Europese milieuwetgeving en -beleid aan

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft unaniem een reeks aanbevelingen goedgekeurd om de integratie en tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving en het milieubeleid in Europa te verbeteren. De steden en regio’s voeren het grootste gedeelte van de milieurichtlijnen uit.

(meer…)

Nieuwe verordening overlegging openbare documenten in werking getreden

EU-burgers die naar een andere lidstaat verhuizen hoeven geen procedure meer te doorlopen om hun openbare documenten te legaliseren. De nieuwe Verordening overlegging openbare documenten die op 16 februari 2019 in werking is getreden, vereenvoudigt de bestaande voorschriften voor het overleggen van openbare documenten in een andere lidstaat.

(meer…)

Tot 2021 nog geen volledig verbod op pulsvisserij

Na veel ophef wordt het vissen met de pulstechniek verboden in Europa. Voor 42 Nederlandse vissers zal dit pas gevolgen gaan hebben in juli 2021, maar voor de andere 42 vissers zal hun vergunning na 2019 worden beëindigd. Dit is besloten op woensdagavond 13 februari tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg.

(meer…)

Stand van zaken: wijzigingen EU-landbouwbeleid

Op 14 februari 2019 vond er in de Tweede Kamer een technische briefing plaats over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU. Vorig jaar heeft de Europese Commissie in de context van de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) een voorstel gedaan voor het toekomstige EU-landbouwbeleid. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft tijdens de briefing laten weten wat de huidige stand van zaken is omtrent het proces en de Nederlandse invulling van het GLB. Decentrale overheden zullen actief betrokken worden bij de Nederlandse invulling van het GLB.

(meer…)

Advies over Stroomlijnen implementatie TEN-T netwerk aangenomen in het Europees Comité van de Regio’s

Op 7 februari 2019 heeft het Europees Comité van de Regio’s het advies van Michiel Scheffer (NL/ALDE), gedeputeerde van de provincie Gelderland, over de stroomlijning van de implementatie van TEN-T projecten aangenomen in de plenaire vergadering. In dit adviesrapport staan de op- en aanmerkingen van de regio’s en steden op het voorstel van de Europese Commissie om de juridische procedures voor de projecten op het TEN-T netwerk  te vereenvoudigen.

(meer…)

Mag Wallonië straks tol gaan heffen?

De Waalse overheid wil een wegenvignet gaan invoeren die voor rekening komt van automobilisten buiten Wallonië. Het Europees Hof van Justitie moet zich nog uitspreken over deze plannen, maar dit wordt door de initiatiefnemers met vertrouwen tegemoet gezien. Een advocaat-generaal (AG) van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft namelijk geconcludeerd dat de tolheffing op de Duitse snelwegen geen discriminatie vormt op grond van nationaliteit.

(meer…)

Wet Markt & Overheid: recente rechtspraak over het nemen van algemeen belang besluiten

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) heeft afgelopen december uitspraak gedaan in twee zaken over de Wet Markt & Overheid. De algemeen belang besluiten van de  gemeenten zijn hierbij vernietigd. De betrokken gemeenten krijgen wel de mogelijkheid een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de aanwijzingen in de uitspraak. Decentrale overheden die besluiten een economische activiteit zelf uit te oefenen wegens redenen van algemeen belang doen er goed aan van de conclusies van de arresten kennis te nemen, voordat ze het algemeen belang besluit vaststellen.

(meer…)

Provincies publiceren position paper EU-waterrichtlijnen

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een position paper gepubliceerd, met standpunten ten aanzien van de raadpleging door de Europese Commissie, die dient als input voor de evaluatie van de Europese Kaderichtlijn Water (KRW), de daarmee samenhangende grondwaterrichtlijn en richtlijn milieukwaliteitsnormen, en de overstromingsrichtlijn.

(meer…)

Denk mee over de Omgevingsregeling

Er loopt momenteel een consultatie over de Omgevingsregeling. Hier kunt u nog tot en met 8 maart aan bijdragen. In de Omgevingsregeling zijn de regels voor de toepassing van de Omgevingswet en het gebruik van de algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) gebundeld. De regeling is van invloed op burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Daarom worden zij gevraagd via de consultatie te reageren op de verschillende onderdelen van de regeling.

(meer…)

Gemeenten wordt gevraagd input te leveren op actieplan energietransitie

Het partnerschap energietransitie van de EU Urban Agenda wil steden op een effectieve manier laten samenwerken met nationale overheden en Europese instellingen om de energietransitie te laten bewerkstelligen. Dit staat in het concept-actieplan wat het partnerschap op 31 januari 2019 heeft gepubliceerd. Gemeenten hebben tot en met 4 maart 2019 de tijd om feedback te geven op het concept.

(meer…)

X