Staatssteun: drieluik wijzigingen AGVV (deel I)

15 december 2017Staatssteun

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) is in de zomer van 2017 gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben voor kennisgevingen die decentrale overheden doen onder toepassing van de AGVV. In de komende edities van de Europese Ster verschijnt daarom een drieluik om de wijzigingen van de AGVV te duiden op decentrale relevantie. In het eerste deel wordt ingegaan op de wijzigingen van de algemene toepassingsvoorwaarden.

Van drieluik tot factsheet

Het drieluik is bedoeld voor decentrale overheden die gebruik (willen) maken van de AGVV en daar graag meer informatie over willen verkrijgen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de AGVV, moet er een kennisgevingsprocedure worden doorlopen. De delen van het drieluik worden uiteindelijk samengevoegd tot één factsheet:

  • In het eerste deel van het drieluik worden de wijzigingen ten aanzien van de algemene toepassingsvoorwaarden uit de AGVV op een rijtje gezet.
  • In het tweede deel wordt er aandacht besteedt aan de verruimde bestaande steuncategorieën.
  • In het derde deel zullen de nieuwe steuncategorieën (regionale luchthavens en steun voor zee- en binnenhavens) aan bod komen.

Deel 1: algemene toepassingsvoorwaarden

In de gewijzigde AGVV zijn alle artikelen die toezien op de algemene voorwaarden in meer of mindere mate gewijzigd. Sommige artikelen – zoals art. 3 (vrijstellingsvoorwaarden) en art. 9 (publicatie en informatie) – blijven echter ongewijzigd. De algemene toepassingsvoorwaarden dienen altijd in acht te worden genomen, ongeacht de steuncategorie of het artikel in de AGVV waar gebruik van wordt gemaakt. Meer informatie over de (al dan niet gewijzigde) algemene voorwaarden vindt u hier.

Toepassingsgebied

De Europese Commissie heeft het toepassingsgebied van de AGVV verruimd door twee steuncategorieën toe te voegen aan deze verordening. De AGVV is sindsdien ook van toepassing voor steun voor regionale luchthavens en steun voor zee- en binnenhavens (meer informatie hierover in deel III van het drieluik). Daarnaast is de AGVV in beginsel – net als voorheen – niet van toepassing op steun aan de primaire landbouw en de visserij- en aquacultuursector. Toch geldt dit niet voor regelingen inzake regionale exploitatiesteun, omdat die met de recente wijziging onder de toepassing van de AGVV zijn gebracht. Meer informatie over regionale steun en de steungebieden in Nederland vindt u hier.

Ondernemingen in moeilijkheden

Ook steun aan ondernemingen in moeilijkheden is – net als voorheen – uitgesloten van het toepassingsbereik van de AGVV. Voorheen was alleen steun voor natuurrampen hierop uitgezonderd. Nu zijn ook regelingen inzake starterssteun en regelingen inzake regionale exploitatiesteun uitgezonderd, mits met die regelingen ondernemingen in moeilijkheden geen gunstigere behandeling krijgen dan andere ondernemingen.

Deggendorfclausule

Tevens is de zogenoemde Deggendorfbepaling (steun mag niet worden verleend bij een openstaand bevel tot terugvordering) gewijzigd. Zo moet het nu expliciet gaan om een bevel tot terugvordering waarbij het gaat om door dezelfde lidstaat toegekende steun. Zodoende is het raadzaam om de Deggendorfclausule bij kennisgevingen voortaan aan te passen conform dit gewijzigde artikel.

Definities

Ten aanzien van definitie van exploitatiewinst is toegevoegd dat er door inkomsten en exploitatiekosten te disconteren tegen een passende disconteringsvoet, er een redelijke winst kan worden gemaakt. Dit is van belang om te weten wanneer bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van art. 53 AGVV, waar dit begrip onder andere in terug komt. Onder exploitatiekosten vallen niet de afschrijvingslasten of de financieringskosten indien deze werden gedekt door investeringssteun ongeacht het moment. Voor wat betreft regionale exploitatiesteun hoeft het nu niet langer te gaan om steun die geen verband houdt met een initiële investering.

De definitie van het begrip ‘verplaatsing’ is toegevoegd aan de AGVV. Dit is van belang wanneer art. 14 (regionale investeringssteun) van de AGVV wordt toegepast. Zie voor meer informatie hierover ook ons nieuwsbericht Wijziging regionale investeringssteun door herziening AGVV.

Deel III van het drieluik zal nader ingaan op de toevoeging van regionale havens en zee- en binnenhavens als categorie in de AGVV

Aanmeldingsdrempels, transparantie & stimulerend effect

De aanmeldingsdrempels voor investerings- en exploitatiesteun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed zijn verhoogd. Voor investeringssteun geldt nu een drempel van € 150 miljoen bij cultuur en erfgoed en voor exploitatiesteun € 75 miljoen bij cultuur en erfgoed. Wanneer het gaat om sport en multifunctionele infrastructuur is het voor investeringssteun nu € 30 miljoen of de totale kosten als deze meer dan  €100 miljoen per project bedragen. De drempels van deze categorieën zijn overigens ook verhoogd maar daarover meer in deel II van het drieluik.

Regionale stadsontwikkelingssteun en steun ter compensatie van de kosten voor de begeleiding van kwetsbare werknemers hoeven nu tevens geen stimulerend effect te hebben of worden geacht dat effect te hebben.

Materiële activa transparant

Steun in de vorm van de verkoop of de verhuring/leasing van materiële activa onder het markttarief (onder bepaalde voorwaarden) wordt nu ook als transparante steun beschouwd. De waarde moet zijn vastgesteld door een taxatie van een onafhankelijke deskundige vóór de transactie of aan de hand van een publiek beschikbare, regelmatig bijgewerkte en algemeen aanvaarde benchmark. Dit betekent dat ook grond/vastgoedtransacties onder de marktwaarde kunnen worden gesloten en waarbij kan worden volstaan met een kennisgeving onder toepassing van de AGVV (mits de overige algemene voorwaarden van de AGVV worden voldaan).

Steun (gedeeltelijk) uit EU-fondsen

De gewijzigde AGVV biedt een vereenvoudigde berekening voor de in aanmerking komende kosten voor steun die (gedeeltelijk) wordt toegekend uit een EU-fonds. Deze vereenvoudigde berekening geldt voor fondsen die worden genoemd in Verordening (EU) 1303/2013, mits de concrete actie ten minste gedeeltelijk wordt gefinancierd via een Uniefonds dat de mogelijkheid biedt gebruik te maken van die opties voor vereenvoudigde kosten, en op voorwaarde dat de kostencategorie volgens de desbetreffende vrijstellingsbepaling in aanmerking komt.

Overgangsrecht

Verleende steun van vóór de recente wijzigingen van de AGVV blijft vrijgesteld van de aanmeldingsplicht, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit de AGVV in zijn huidige vorm. Decentrale overheden die regelingen uitvoeren die zijn kennisgegeven onder toepassing van art. 14 van de oude AGVV (regionale investeringssteun), dienen deze aan te passen om de wijzigingen in de bepalingen ter voorkoming van verplaatsingen in aanmerking te nemen. De betrokken decentrale overheden zijn hierover door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangeschreven.

Europa decentraal ondersteunt bij kennisgevingen

Decentrale overheden die vragen hebben over de toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening kunnen terecht bij Europa decentraal. Daarnaast ondersteunt Europa decentraal het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van BZK bij de uitvoering van kennisgevingen en staatssteunrapportages. Wanneer gemeenten en provincies een kennisgeving willen doen kunnen zij contact opnemen via cps@europadecentraal.nl of via 070 338 1090

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
Algemene groepsvrijstellingsverordening, Europa decentraal
Algemene voorwaarden, Europa decentraal