Staatssteun: drieluik wijzigingen AGVV (deel II)

2 februari 2018Staatssteun

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) is afgelopen zomer op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen bieden uitgebreidere mogelijkheden voor kennisgevingen die decentrale overheden doen onder toepassing van de AGVV. In de Europese Ster wordt in de vorm van een drieluik nader ingegaan op de wijzigingen van de AGVV en wordt de decentrale relevantie geduid. In dit tweede deel van het drieluik wordt nader ingegaan op alle steuncategorieën die gewijzigd en/of verruimd zijn. De nieuwe steuncategorieën regionale luchthavens en steun voor zee- en binnenhavens komen in het derde deel aan bod.

Van drieluik tot factsheet

Het drieluik is bedoeld voor decentrale overheden die gebruik (willen) maken van de AGVV en graag meer informatie willen verkrijgen over de recente wijziging van de AGVV. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de AGVV, zal een zogeheten kennisgevingsprocedure moeten worden doorlopen. De delen van het drieluik worden uiteindelijk samengevoegd tot één factsheet dat op de website van Europa decentraal zal worden geplaatst.

  • In het eerste deel van het drieluik worden de wijzigingen ten aanzien van de algemene toepassingsvoorwaarden uit de AGVV op een rijtje gezet;
  • In het tweede deel wordt aandacht besteed aan de verruimde bestaande steuncategorieën;
  • In het derde deel zullen de nieuwe steuncategorieën (regionale luchthavens en steun voor zee- en binnenhavens) aan bod komen.

Meer informatie over de toepassing van de AGVV en staatssteun vindt u in het webdossier van Europa decentraal. 

Deel II: Verruimde bestaande steuncategorieën

In de gewijzigde AGVV zijn een aantal bestaande steuncategorieën gewijzigd. In grote lijnen komt het erop neer dat voor een aantal categorieën de aanmeldingsdrempels zijn verhoogd en dat het toepassingsgebied is verruimd. Meer informatie over wat er precies is gewijzigd in de bestaande categorieën is hieronder terug te lezen.

Regionale investeringssteun

Regionale investeringssteun wordt in achterstandsregio’s verleend ter bevordering van de economische ontwikkeling. De steun mag alleen worden toegekend in door de Commissie vastgestelde steungebieden. In Nederland is een aantal gebieden in Groningen, Drenthe, Friesland, Flevoland, de Achterhoek en Groot-Rijnmond als regionaal steungebied aangewezen.

Toepassingsbereik van regionale steun (artikel 13)

Artikel 13 sub d van de AGVV uit 2014 is geschrapt. Deze bepaling schreef voor dat een begunstigde van regionale investeringssteun werd uitgesloten wanneer deze dezelfde of een vergelijkbare activiteit in de EER (Europese Economische Ruimte) heeft gesloten of zou sluiten in een periode van twee jaar vóór of na zijn aanvraag voor investeringssteun van het toepassingsgebied van regionale steun.

Regionale investeringssteun (artikel 14)

Volgens de gewijzigde AGVV (artikel 14 lid 16) moet de begunstigde die onder toepassing van de AGVV regionale investeringssteun aanvraagt aan een aantal nieuwe voorwaarden voldoen, namelijk:

  1. De begunstigde moet bevestigen dat hij in de twee jaar vóór de steunaanvraag geen verplaatsing heeft uitgevoerd naar de vestiging van de initiële investering waarvoor steun wordt aangevraagd, en:
  2. De begunstigde moet toezeggen geen dergelijke verplaatsing te zullen uitvoeren in de twee jaar na de voltooiing van de investering waarvoor de steun wordt gevraagd.

In de gewijzigde AGVV is tevens de definitie van het begrip ‘verplaatsing’ toegevoegd (artikel 2 onder 61bis van de AGVV).

Starterssteun

Starterssteun is steun voor niet-beursgenoteerde kleine ondernemingen die nog geen vijf jaar oud zijn. De gewijzigde AGVV verduidelijkt de eisen waaraan dergelijke ondernemingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor starterssteun (artikel 22 AGVV).

Eisen in aanmerking komende ondernemingen

Het gewijzigde artikel 22 lid 2 AGVV geeft de volgende beperkingen aan ondernemingen die in aanmerking komen voor starterssteun:

  • De onderneming mag niet de activiteit van een andere onderneming hebben overgenomen;
  • De onderneming heeft nog geen winst uitgekeerd;
  • De onderneming is niet ontstaan uit een concentratie van ondernemingen, tenzij een van die ondernemingen voor steun in aanmerking zou komen, maar niet langer dan vijf jaar vanaf de registratie van de oudste onderneming die bij de concentratie betrokken is.
Onderneming in moeilijkheden

Zoals ook al kort is besproken in deel I van het drieluik is starterssteun niet langer uitgesloten wanneer de steun wordt verleend aan een begunstigde die kwalificeert als onderneming in moeilijkheden. Meer informatie over steun aan ondernemingen in moeilijkheden leest u hier.

Wijziging aanmeldingsdrempels

Tevens zijn in de gewijzigde AGVV de aanmeldingsdrempels voor cultuur en sportinfrastructuur verhoogd (artikel 4 AGVV). De aanmeldingsdrempels schrijven het maximale bedrag aan steun voor dat mag worden verleend op basis van de AGVV.

Cultuursteun

Voor investeringssteun voor cultuur en de instandhouding van het erfgoed is de drempel van € 100 miljoen naar € 150 miljoen verhoogd en voor exploitatiesteun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed van € 50 miljoen naar € 75 miljoen. Daarnaast is het maximale steunbedrag voor cultuursteun, waarbij het maximale bedrag op 80% van de in aanmerking komende kosten kan worden vastgesteld, verhoogd van € 1 miljoen naar € 2 miljoen (artikel 53 lid 8 AGVV).

Sportinfrastructuur

De aanmeldingsdrempel voor sportinfrastructuur en multifunctionele infrastructuur is van € 15 miljoen naar € 30 miljoen verhoogd. Tevens is het maximale steunbedrag voor cultuursteun, waarbij het maximale bedrag op 80 % van de in aanmerking komende kosten kan worden vastgesteld, verhoogd van € 1 miljoen naar € 2 miljoen (artikel 55 lid 12 AGVV).

Overige wijzigingen in bestaande categorieën

In meerdere bestaande artikelen is een aantal kleine wijzigingen opgenomen die ook noemenswaardig zijn. Deze artikelen worden in de praktijk vaak toegepast door decentrale overheden wanneer zij een beroep doen op de AGVV.

Breedbandinfrastructuur (artikel 52 AGVV)

Bij steun voor breedbandinfrastructuur kan het maximale steunbedrag voor een project ook worden vastgesteld op grond van de concurrerende selectieprocedure, zoals vereist op grond van artikel 52 lid 4. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor de in aanmerking komende kosten verruimd, zoals voorgeschreven in artikel 52 lid 2 AGVV.

Opleidingssteun (artikel 31 AGVV)

Bij de in aanmerking komende kosten bij opleidingssteun zijn accommodatiekosten voor opleiders en deelnemers van een opleiding toegevoegd (artikel 31 lid 3 sub b AGVV).

Steun voor onderzoek en ontwikkeling en Excellentiekeur (artikel 25 AGVV)

Projecten die het kwaliteitslabel Excellentiekeur hebben gekregen in het kader van het fonds Horizon 2020 kunnen worden gesteund op basis van steun voor onderzoek en ontwikkeling (artikel 25 AGVV).

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
Algemene groepsvrijstellingsverordening, Europa decentraal
Algemene voorwaarden, Europa decentraal