Drinkwaterrichtlijnrapport goedgekeurd door Milieucommissie Europees Parlement

17 september 2018Milieubeleid

Op 10 september heeft de Milieucommissie van het Europees Parlement het rapport over het herzieningsvoorstel van de Drinkwaterrichtlijn van rapporteur Michel Dantin goedgekeurd. Naar alle waarschijnlijkheid zal de positie in het rapport worden overgenomen door het Parlement. Op basis van deze positie zal het Parlement over dit herzieningsvoorstel gaan onderhandelen met de Raad van de Europese Unie. Deze herziening zou ervoor kunnen zorgen dat decentrale overheden aanpassingen in de waterinfrastructuur moeten aanbrengen.

Waarom wordt de Drinkwaterrichtlijn herzien?

Naar aanleiding van het burgerinitiatief Right2Water heeft de Commissie op 1 februari 2018 een herziening van de Drinkwaterrichtlijn ingediend. De kritiek op de huidige Drinkwaterrichtlijn is allereerst dat deze verouderd zou zijn, waardoor de kwaliteitsnormen niet meer voldeden aan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zou de huidige Drinkwaterrichtlijn te flexibel zijn, waardoor niet duidelijk is welke producten en materialen wel of niet in aanraking mogen komen met drinkwater.

Voorstellen van de Commissie

In het Commissievoorstel worden vele dingen voorgesteld, maar ligt er een focus op vijf specifieke veranderingen. De Commissie stelt voor om:

  • … de kwaliteitsnormen voor drinkwater te verbeteren door middel van nieuwe maximumparameters, wat bepaalt hoeveel van een bepaalde stof of bacterie in het water mag zitten.
  • … waterleveranciers en lidstaten te verplichten om regelmatige risico- en gevaar analyses uit voeren.
  • … lidstaten te verplichten om toegang tot drinkwater te verbeteren door mensen actief te informeren over aansluitingsmogelijkheden. Ook worden lidstaten verplicht om watertoegang voor kwetsbare groepen te garanderen.
  • … de huidige mogelijkheid tot afwijking van de maximumparameters (wat nu mag indien het noodzakelijk is voor de waterlevering en enig risico voor volksgezondheid ontbreekt) af te schaffen. De reden hiervoor is dat een afwijking administratief een grote last vormt en het ervoor zorgde dat de oplossing van het probleem soms werd vertraagd.
  • … waterleveranciers te verplichten om zowel algemene informatie (zoals volume van het watergebruik en tarieven) als specifieke informatie (zoals controleresultaten, mogelijke gevaarindicaties en consumentenadvies) direct online beschikbaar te maken.

Kritiek Commissievoorstel

Hoewel het rapport van de Milieucommissie veel zaken in het Commissievoorstel steunt, bekritiseert het rapport ook specifieke aspecten van het voorstel.

  • Ten eerste bekritiseert het rapport dat hormoonontregelende stoffen en microplastic zijn opgenomen in de Drinkwaterrichtlijn, terwijl er nog niet duidelijk is of deze stoffen schade aan de gezondheid brengen. Daarom adviseert het rapport om te wachten op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, voordat deze stoffen worden toegevoegd aan de maximumparameters.
  • Ten tweede is de Milieucommissie van mening dat de afwijkingsmogelijkheid van de maximumparameters moet blijven. Volgens het rapport zijn afwijkingsmogelijkheden nuttig geweest en nog steeds nodig in verband met de hogere en nieuwe maximumparametersvereisten.
  • Ten derde stelt de Milieucommissie voor de kwaliteitsvereisten waaraan stoffen die in aanraking komen met drinkwater moeten voldoen op Europees niveau te harmoniseren. Hierin gaat het rapport wel verder dan de Commissie, die enkel op vereisten in oude richtlijnen wil steunen.

Verdere procedure

Deze herziening zal nog goedgekeurd moeten worden door zowel de Raad als het Parlement voordat deze wordt aangenomen. Het Parlement zal waarschijnlijk tussen 22-25 oktober het startsignaal geven door het mandaat voor de onderhandelingen goed te keuren.

Bron:

Milieucommissie keurt haar ontwerprapport over de Drinkwaterrichtlijn goed, Vleva

Door:

Maxim Vennegoor en Jos Pees, Europa decentraal

Meer informatie:

Drinkwater, Europa decentraal
Ontwerprapport over drinkwaterrichtlijn in EP bekendgemaakt, Vleva
Herzieningsvoorstel voor de Drinkwaterrichtlijn, Europese Commissie
Ontwerpverslag betreffende het Commissievoorstel, Milieucomité