Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Duurzame Europese aquacultuur stimuleren

6 mei 2013Duurzaamheid

De Europese Commissie heeft op maandag 29 april strategische richtsnoeren gepresenteerd om de ontwikkeling van de aquacultuur in de Europese Unie te stimuleren. Daarbij werkt zij samen met de lidstaten en de belanghebbenden om voor de problemen van de sector een oplossing te vinden. De aquacultuursector van de EU beschikt over een aanzienlijk groeipotentieel en kan helpen om de overbeviste mariene hulpbronnen te ontzien.

In 2010 bedroeg de aquacultuurproductie van de EU 1,26 miljoen ton, ter waarde van 3,1 miljard euro. Dit komt overeen met ongeveer 2% van de mondiale aquacultuurproductie. De afgelopen 10 jaar is de aquacultuurproductie van de EU gestagneerd, terwijl deze sector in andere gebieden, met name in Azië, een zeer snelle groei heeft kende. Tegenwoordig is 10% van de consumptie van zeeproducten in de EU afkomstig van de aquacultuur, 25% van de EU-visserij en 65% van de invoer uit derde landen (producten van zowel de visserij als de aquacultuur).

De gepresenteerde richtsnoeren moeten helpen om de inspanningen van alle lidstaten te coördineren. Ze creëren geen nieuwe wettelijke verplichtingen, maar omvatten een reeks vrijwillige stappen die de lidstaten, de Commissie en de belanghebbenden kunnen zetten om een sector te stimuleren die uit economisch, sociaal en milieuoogpunt duurzaam is en de consument gezonde, hoogwaardige zeeproducten biedt.

Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Zoals aangegeven in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), waarover momenteel wordt onderhandeld, kan de aquacultuursector de kloof helpen dichten tussen een steeds toenemende consumptie van zeeproducten en de afnemende visbestanden. Deze sector kan als haalbaar alternatief voor overbevissing dienen en zowel in de kustgebieden als in het binnenland groei en banen scheppen. In andere delen van de wereld kent deze sector een sterke groei. In de EU stagneert de groei over het algemeen, deels wegens de trage procedures voor het verlenen van vergunningen en de bestuurlijke ondoelmatigheid op verschillende niveaus.

“Vandaag kan het verkrijgen van een vergunning voor een nieuw aquacultuurbedrijf tot drie jaar in beslag nemen, wat investeerders uiteraard afschrikt,” aldus Eurocommissaris voor Maritieme zaken en visserij Maria Damanaki. “Ik wil met de lidstaten samenwerken om de administratieve rompslomp te verminderen en het concurrentievermogen van deze sector te helpen vergroten, voortbouwend op het hoge niveau van consumenten- en milieubescherming dat wij op dit moment hebben.”

Vier grote uitdagingen

De Commissie heeft, in nauw overleg met alle belanghebbenden, vier grote uitdagingen in kaart gebracht waarvoor de aquacultuursector staat: de noodzaak om de administratieve rompslomp en de onzekerheden voor de marktspelers te verminderen, om de toegang tot ruimte en water te vergemakkelijken, om het concurrentievermogen van de sector te vergroten en om te zorgen voor een gelijker speelveld door het benutten van het concurrentievoordeel van de visproducten “made in the EU”.

De richtsnoeren gaan op deze uitdagingen in en omvatten een mix van maatregelen, zoals administratieve vereenvoudiging, ruimtelijke ordening, marktorganisatie, diversificatie, betere etikettering en informatie. Dit alles heeft tot doel de marktkrachten te helpen bij het ontsluiten van het potentieel van de aquacultuursector van de EU.

Volgende stap

De strategische richtsnoeren zijn gekoppeld aan de voorgestelde hervorming van het GVB, die erop gericht is de aquacultuur te bevorderen via een zogenaamde “open coördinatiemethode”. Op basis van deze richtsnoeren en zonder afbreuk te doen aan het resultaat van de onderhandelingen over de hervorming van het GVB, zullen de lidstaten hun meerjarige nationale strategische plannen opstellen, rekening houdend met de specifieke uitgangssituaties, uitdagingen en mogelijkheden van elk land.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Europese Commissie, ‘Commission calls for cooperation to boost sustainable aquaculture in Europe’, 29-4-2013

Meer informatie:

Europese Commissie, aquacultuur en visteelt
Vragen en antwoorden over ‘Strategic Guidelines for sustainable EU aquaculture’