Eerste aanpassing POP3 bekendgemaakt

De Europese Commissie heeft op 6 januari 2016 ingestemd met de eerste aanpassing van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). In de eerste aanpassing komt onder meer een grote wijziging op het gebied van agrarisch natuurbeheer, meer EU-middelen voor water en aanvullende ondersteuning voor een aantal knelsectoren. De Nederlandse provincies zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van POP3-subsidies.

Dit nieuws is door de Regiebureau POP bekendgemaakt. De provincies en het Rijk hebben in 2000 het Regiebureau POP opgezet om het Plattelandsontwikkelingsprogramma in Nederland uit te voeren.

Aanpassing agrarisch natuurbeheer

De aanpassing betreft een grote systeemwijziging: in plaats van werken met individuele contracten, wordt gewerkt met een contract met een collectief. Met deze wijziging moet het systeem ecologisch effectiever en efficiënter worden.

Meer EU-middelen voor water

Er is 20 miljoen euro per jaar aan extra EU-middelen ter beschikking gesteld voor waterdoelen. Deze middelen zijn afkomstig uit Pijler 1 van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). De Waterschappen en provincies cofinancieren deze middelen waardoor per jaar 20 miljoen euro extra beschikbaar komt voor het bereiken van de waterdoelen. De middelen worden ingezet voor investeringen in reeds goedgekeurde maatregelen.

Met waterdoelen wordt een betere afstemming tussen de vereisten omtrent de landbouw en de gestelde doelen in de Kaderrichtlijn Water bedoeld.

Aanvullende ondersteuning knelsectoren

Ook de aanvullende ondersteuning voor knelsectoren wordt gefinancierd door Pijler 1 van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). De programma-aanpassing geldt voor de drie knelsectoren: zetmeelaardappelen, vleesvee- en kalversector.

Deze sectoren worden sterk getroffen door de herziening van het stelsel van directe betalingen en daarom krijgen ze tijdelijke ondersteuning. De verwachting is dat met de tijdelijke ondersteuning, deze sectoren ook in de toekomst rendabel kunnen zijn.

Correcties en verduidelijkingen

Daarnaast zij er nog een aantal kleinere aanpassingen in het Programmadocument POP3 gemaakt. Hierbij valt te denken aan correcties en verduidelijkingen.

Achtergrond POP3

Voor POP3 is voor de periode 2014-2020 voor Nederland per jaar circa € 85 miljoen beschikbaar uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Het budget wordt over vijf thema’s verdeeld:
1. Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht;
2. Jonge Boeren;
3. Natuur en landschap;
4. Verbetering van de waterkwaliteit;
5. LEADER (inclusief projecten onder het programma Duurzaam Door).

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Artikel Eerste notificatie POP3 akkoord, Regiebureau POP
Uitleg Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3, rvo.nl
Samenvatting POP3, Internetconsultatie POP3