Nieuws

Publicatie: 28 januari 2019

Door: en


De regeldruk voor gemeenten met betrekking tot het sociaal domein zal binnenkort verminderen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat op 18 december al door de Tweede Kamer werd aangenomen. De maatregelen van deze wet sluiten aan bij het programma Ontregel de Zorg.

Ontregel de zorg

(Ont)Regel de Zorg is een denktank, opgericht door zorgverlenerscollectief VvAA en een aantal huisartsen. Vanaf 2015 voeren zij acties uit om de regeldruk en administratieve lasten in de zorg te verminderen. Sinds 2017 zijn deze doelstellingen ook onderdeel van de agenda van kabinet-Rutte III. Op 22 mei 2018 werd het Actieplan (Ont)Regel de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gepresenteerd, waarvoor input van de denktank gebruikt is.

De nieuwe wet

De nieuwe wet houdt in dat de standaarden van het I-Sociaal Domein verplicht worden voor gemeenten. I-Sociaal Domein is een samenwerking van brancheorganisaties van zorgverleners, de VNG en VWS. De regels hebben betrekking op:

  • financieringswijzen en administratieve processen die bij de bekostiging horen;
  • gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en gemeenten;
  • verantwoording van zorgaanbieders aan gemeenten.

Door de uniformering worden de administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders verminderd.
Met deze nieuwe wet wordt ook de samenwerkingsverplichting voor gemeenten heringevoerd. Deze verplichting was al onderdeel van de Wmo 2015, maar liep begin 2018 af. Er zijn in die tijd echter te weinig langdurige samenwerkingsverbanden ontstaan, die bijdragen aan een goede uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. De gedachte achter deze verplichting is dat zorgaanbieders met minder verschillende gemeenten te maken hebben wanneer gemeenten samenwerken en de zorginkoop dus minder versnipperd is. De samenwerking kan enkel worden verplicht als er al een op overeenstemming gericht overleg heeft plaatsgevonden en als samenwerking echt nodig is. Een van de doelen van deze maatregel is namelijk dat gemeenten de regeldruk in het sociaal domein kunnen delen.

Bron

Eerste Kamer stemt in met wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet, Rijksoverheid
Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet, Eerste Kamer

Meer informatie

Sociaal domein, Kenniscentrum Europa Decentraal
Aanbesteden in het sociaal domein, Kenniscentrum Europa Decentraal
Samenwerking, Kenniscentrum Europa Decentraal