Eerste Kamer stemt in met Wet Hof en schatkistbankieren

De Eerste Kamer heeft op 10 december ingestemd met zowel de Wet Hof als de wet schatkistbankieren. Met de Wet Hof worden decentrale overheden medeverantwoordelijk voor het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort. Europese afspraken voor begrotingsdiscipline zijn vanaf 1 januari 2014 opgenomen in de wet. De wet schatkistbankieren verplicht decentrale overheden hun overtollige financiën onder te brengen bij het Rijk.

Wet Hof

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof). Ook de uitgangspunten van het Nederlands trendmatig begrotingsbeleid zijn in de Wet Hof vastgelegd. Hiermee wordt invulling gegeven aan het verzoek van de Tweede Kamer om de begrotingssystematiek, zoals Nederland die nu twintig jaar kent, wettelijk te verankeren.

Gelijkwaardige inspanning

De Wet Hof bepaalt verder dat Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een gelijkwaardige inspanning leveren bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën. De tekorten van gemeenten of provincies worden door de Europese Commissie meegeteld bij de berekening van het begrotingstekort, dat volgens de EU-regels niet meer dan drie procent mag bedragen.

Correctiemaatregelen

Met de Wet Hof gaat per jaar een macroplafond gelden voor het EMU-tekort. Dit wordt op basis van bestuurlijk overleg jaarlijks vastgesteld. De tekortnormen staan de door de decentrale overheden geplande investeringen niet in de weg. Indien decentrale overheden de afgesproken norm structureel overschrijden en het niet mogelijk blijkt met elkaar passende maatregelen af te spreken om terug te keren naar het verbeterpad, kan het kabinet maatregelen nemen.

Wetsvoorstel

De minister heeft de Eerste Kamer toegezegd om binnenkort een wetsvoorstel in te dienen dat het nationale sanctiemechanisme uit de Wet Hof vervangt door een correctiemechanisme.

Wet schatkistbankieren

De wet schatkistbankieren bepaalt dat decentrale overheden hun overtollige liquide middelen aanhouden bij het ministerie van financiën. Daarbij is een doelmatigheidsdrempel afgesproken. Tot een bepaald bedrag mogen decentrale overheden overtollige financiën buiten de schatkist aanhouden. De verplichting tot schatkistbankieren wordt verankerd in de wet Fido (wet financiering decentrale overheden).

Financieel risico

De wet moet het financieel risico van decentrale overheden verminderen. Daarnaast hoeft de Nederlandse staat voor zijn financieringsbehoefte minder te lenen op de kapitaalmarkt, wat zich vertaalt in een verlaging van de staatsschuld, met naar verwachting 5,6 miljard euro.

Door:

Karin van den Brand, Europa decentraal

Bronnen:

Rijksoverheid, ‘Eerste Kamer stemt in met wet houdbare overheidsfinanciën en schatkistbankieren’, 10 december 2013.
VNG, ‘Wet Hof en Wet Schatkistbankieren aangenomen’, 11 december 2013.

Meer informatie:

Schatkistbankieren, Europa decentraal
Wet Hof, Europa decentraal
Gemeenten en kapitaalmarkt, Website VNG
Dossier financiën: Wet Hof en schatkistbankieren, Website IPO