Efficiëntere rechtsbescherming bij aanbestedingen

20 maart 2017Aanbesteden

De Europese Commissie heeft de Rechtsbeschermingsrichtlijn bij aanbestedingen geëvalueerd. De rechtsbeschermingsrichtlijn biedt op effectieve wijze bescherming aan ondernemers binnen het aanbestedingsrecht. Conclusie van de Commissie: de richtlijn wordt behouden in de huidige staat. Maar, er zullen wel ondersteunende maatregelen worden getroffen door de Commissie om de tekortkomingen in de rechtsbescherming voor inschrijvers aan te pakken.

Rechtsbeschermingsrichtlijn

Wanneer decentrale overheden een aanbestedingsprocedure volgen, kunnen inschrijvers, gegadigden of belanghebbenden een beroep doen op rechtsbescherming. Hiervoor is in 2007 een herziene rechtsbeschermingsrichtlijn (2007/66) vastgesteld. De richtlijn is opgenomen in de Aanbestedingswet 2012; in art. 2.127 is een opschortende werking van twintig kalenderdagen opgenomen en art. 4.15 e.v. regelt de vernietigbaarheid van overeenkomsten die zonder inachtname van de aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen.

Conclusies evaluaties

In de evaluatie wordt geconcludeerd dat de doelstellingen van de rechtsbeschermingsrichtlijn op een effectieve en efficiënte manier worden behaald. In het algemeen zijn de voordelen van de richtlijn groter dan de kosten. Daarnaast heeft de richtlijn  bijgedragen aan het verbeteren van eerlijkheid, transparantie, openheid en efficiëntie van het aanbestedingsproces in de Europese Unie. De Commissie concludeert daarom dat de rechtsbeschermingsrichtlijn op effectieve wijze bescherming biedt aan ondernemers binnen het (Europese) aanbestedingsrecht. Om deze reden zal de richtlijn worden behouden in de huidige staat.

Ondersteunde maatregelen bij de richtlijn

In het functioneren van de rechtsbeschermingsrichtlijn zitten, volgens de Commissie, ook enkele tekortkomingen. Om de tekortkomingen in de richtlijn aan te pakken wordt de richtlijn dus in beginsel niet aangepast. Echter, de Commissie is wel voornemens om vier ondersteunende maatregelen te ontwikkelen en uit te rollen:

  • het bevorderen van samenwerking en uitwisseling van best practices, met name door het creëren van een netwerk van controlerende instanties in eerste aanleg binnen de lidstaten. Dit forum zal de uitwisseling van best practices en de ontwikkeling van acties die gericht zijn op verdere versterking van de nationale rechtsmiddelen vergemakkelijken. In Nederland bestaat de mogelijkheid een kort geding aan te spannen tegen de gunning van een opdracht, waar partijen kunnen verzoeken om opschorting van de uitvoering van de overeenkomst;
  • het opzetten van een zogeheten ‘Remedies scorebord’. Dit scorebord zal gegevensverzameling over de beoordeling van rechtsbescherming bij aanbestedingen op een gestructureerde transparante manier bevorderen. De eerste editie wordt gepubliceerd in 2018 op basis van indicatoren die verder zullen worden ontwikkeld in samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten;
  • de Europese Commissie gaat richtsnoeren ontwikkelen om de praktische uitvoering van de rechtsbeschermingsrichtlijn te verduidelijken;
  • het initiëren van handhavingsacties door de Commissie (met inbegrip van inbreukprocedures conform art. 258 VWEU) wanneer problemen niet opgelost kunnen worden door de middelen voor de samenwerking.

Eerste bijeenkomst Europees netwerk

De eerste bijeenkomst van het Europese netwerk voor controlerende instanties in eerste aanleg heeft op 6 maart 2017 plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is besproken hoe de rechtsbescherming effectiever kan worden vormgegeven. Er heeft een eerste oriëntatie plaatsgevonden naar het Remedies scorebord en het opstellen van de Commissie richtsnoeren bij de richtlijn.

Door:

Stijn Bijleveld, Europa decentraal

Bronnen:

Evaluatie van de Rechtsbeschermingsrichtlijn (EN), Europese Commissie
New EU network of review bodies to make public procurement remedies more efficient, nieuwsbericht Europese Commissie
European Remedies Directives ensure fair play in EU public procurement, nieuwsberichtEuropese Commissie

Meer informatie:

Rechtsbeschermingsrichtlijn, Europa decentraal
Aanbestedingswet, Europa decentraal
Inbreukprocedures, Europa decentraal