Elf nationale parlementen trekken gele kaart tegen voorstel detacheringsrichtlijn

Eurocommissaris Marianne Thyssen zal haar voorstel voor een eerlijkere Europese arbeidsmarkt moeten herzien nadat elf nationale parlementen deze week een gele kaart uitdeelden. Dit verzet, vanuit voornamelijk Oost-Europese lidstaten, belemmert ook de ambitie van Minister Asscher om tijdens het Nederlands voorzitterschap de Europese detacheringsrichtlijn aan te passen. De invoering van regelgeving ter bevordering van gelijk loon voor gelijk werk loopt hiermee vertraging op.

11 lidstaten

Elf nationale parlementen deelden een gele kaart uit aan de Europese Commissie tegen het in maart 2016 door Thyssen gepresenteerde voorstel. De parlementen, van onder meer Polen, Bulgarije, Roemenië, Estland en Denemarken, zijn van mening dat strengere controle in gaat tegen het principe van vrij verkeer binnen de Europese Unie en vrezen dat een herziene detacheringsrichtlijn slecht is voor de concurrentiepositie van hun arbeiders.

Gele kaart procedure

Nationale parlementen hebben de mogelijkheid tot het uitdelen van een gele kaart wanneer zij vinden dat een voorstel van de Commissie in strijd is met het subsidiariteitsprincipe. Centrale vraag is altijd; mag de EU op dit gebied optreden, of is het een nationale aangelegenheid? Sinds de invoering van deze procedure met het Verdrag van Lissabon is slechts twee keer eerder hierop een beroep gedaan. De Commissie is nu verplicht de bezwaren serieus in overweging te nemen. Vervolgens kan Thyssen dit naast zich neerleggen, deels honoreren en het voorstel aanpassen of het plan geheel intrekken.

Detacheringsrichtlijn

Met als doel ‘gelijk loon voor gelijk werk’ proberen enkele EU lidstaten en de Europese Commissie een hervorming van de Europese detacheringsrichtlijn  te realiseren. De nu geldende richtlijn stamt uit 1997 en maakt het mogelijk dat Europese werknemers die tijdelijk in een andere lidstaat werken tegen een lager loon dan in die lidstaat gebruikelijk is in dienst zijn. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt.

In maart 2016 presenteerde Eurocommissaris voor werkgelegenheid en sociale zaken Thyssen het voorstel tot herziening van de richtlijn uit 1997. Met deze herziening wil de Commissie in ieder geval de volgende twee belangrijke zaken veranderen:

  1. de maximum periode voor detachering wordt 24 maanden;
  2. het verschil in loon tussen gedetacheerde werknemers en nationale werknemers moet verkleind worden. De gedetacheerde werknemers moet hiermee dezelfde bescherming en rechten krijgen als lokale werknemers.

Sociale dumping

Een herziening van de detacheringsrichtlijn moet sociale dumping tegengaan. Met de bestaande richtlijn hoeft een bedrijf voor uitzendkrachten uit andere lidstaten enkel het minimum loon te betalen en niet het loon wat volgens de cao is afgesproken. Daarbij draagt het bedrijf veel minder sociale lasten af. Deze sociale lasten en premies moet de uitzendkracht namelijk in de lidstaat van origine afdragen. Dit heeft tot gevolg dat gedetacheerde werknemers veel goedkoper zijn dan lokale werknemers en dit verstoort een eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Het instellen van de maximum periode van 24 maanden moet ervoor zorgen dat gedetacheerde niet meer langere tijd voor een lager loon kunnen werken dan lokale werknemers.

Nederlandse inzet

Minister van sociale zaken Lodewijk Asscher had gehoopt de detacheringsrichtlijn tijdens het Nederlandse voorzitterschap aan te pakken. Nederland is één van de lidstaten, samen met o.a. Frankrijk, Duitsland, België en Zweden, die pleit voor eerlijkere detachering van EU-werknemers. In het Europees Parlement is in april 2016 Agnes Jongerius namens de PvdA benoemd als co-rapporteur op dit onderwerp. Zij zal vanuit het EP de leiding nemen in het stoppen van verdringing en uitbuiting op de Europese arbeidsmarkt.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bronnen:

Gele kaart voor voorstel detacheringsrichtlijn, nieuwsbericht Europa Nu
National Parliaments invoke ‘Yellow Card’ in response to revised posted workers directive, nieuwsbericht Euractiv
Gele kaart dreigt voor gelijk loon in EU, nieuwsbericht Financieel dagblad

Meer informatie:

Detacheringsrichtlijn, Europa decentraal
Asscher wil detacheringsrichtlijn wijzigen tijdens voorzitterschap, nieuwsbericht Europa decentraal
Herziening detacheringsrichtlijn
, Europa Nu