Energie uit afval: een circulair vraagstuk

11 december 2017Milieu

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft vrijdag 1 december 2017 een resolutie aangenomen over de rol van energiewinning uit afval in de circulaire economie. In deze resolutie worden aanbevelingen gedaan ter bevordering van een circulaire economie in de Europese Unie. Deze aanbevelingen zijn gericht op circulair afvalbeheer en daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan energiewinning uit afval.

Mededeling van de Europese Commissie

De resolutie van het CvdR is een reactie op de mededeling van de Europese Commissie over dit onderwerp. Deze mededeling is begin 2017 gepubliceerd in het kader van het EU-actieplan voor de circulaire economie. De Commissie geeft hierin richtsnoeren ten aanzien van afvalbeheer en energiewinning uit afval. De centrale boodschap is dat de afval hiërarchie gerespecteerd moet worden.

Afval hiërarchie

De afval hiërarchie is de preferentiële rangorde van de preventie en het beheer van afvalstoffen. Deze is ook terug te vinden in de Richtlijn 2008/98/EG artikel 4(1) (Kaderrichtlijn Afvalstoffen). De volgorde is als volgt:

  1. Preventie;
  2. Voorbereiding voor hergebruik;
  3. Recycling;
  4. Andere nuttige toepassing, bv. energieterugwinning;
  5. Verwijdering (storten).

Resolutie van het CvdR

Het CvdR legt ook de nadruk op het respecteren van de afval hiërarchie. Dit houdt bijvoorbeeld in dat afval dat hergebruikt of gerecycled kan worden, niet wordt verbrand of gestort. Het CvdR geeft aan dat het van belang is om de juiste balans te vinden tussen enerzijds het opvoeren van de capaciteit voor energiewinning uit niet-recyclebare afvalstoffen, en anderzijds de ontwikkeling van gescheiden afvalverzameling en recycling capaciteiten. Doordat afvalstoffen beter gescheiden worden, zijn ze ook beter te recyclen.

Energiewinning en storten

In de resolutie wordt kritiek geuit op de eenzijdige aandacht van de Commissie voor de overmatige verbrandingscapaciteit in sommige lidstaten, terwijl er ook nog veel afval wordt gestort in de EU ten gevolge van ondercapaciteit. Volgens het Comité zou dit storten van afval voorkomen kunnen worden door in de lidstaten met beperkte verbrandingscapaciteit in te zetten op de ontwikkeling van gescheiden afvalverzameling en recyclen. Daarnaast zou ook het overbrengen van afval naar andere lidstaten een oplossing kunnen bieden tegen het storten. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de afstand die afgelegd moet worden en de mogelijke gevolgen voor het milieu.

Regionale en lokale invloed op beleid

Regionale en lokale overheden spelen een essentiële rol in de uitvoering van het afvalbeheerbeleid van de lidstaten. Het Comité verzoekt dan ook uitdrukkelijk dat de Commissie erop toeziet dat de lokale en regionale overheden betrokken worden in de bepaling van dit beleid. Verder wordt de Commissie verzocht om steun te verlenen aan de kennisuitwisseling van steden en regio’s ten aanzien van dit onderwerp.

Door:

Jos Pees, Europa decentraal

Bronnen:

De rol van energiewinning uit afval in de circulaire economie, Europese Commissie
De rol van energiewinning uit afval in de circulaire economie, Europees Comité van de Regio’s
What role for waste incineration in the circular economy, Europees Comité van de Regio’s

Meer informatie:

EU-actieplan voor de circulaire economie: ‘Maak de cirkel rond’, Europese Commissie
Themapagina circulaire economie, Europa decentraal