ENVI stemt: duurzaamheidsmaatregelen

ENVI, de commissie voor milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement wil ambitieuzere doelstellingen op het gebied van een efficiënt beheer van hulpbronnen en afval. De commissie heeft met 34 van 62 stemmen een ontwerpresolutie met betrekking tot de voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen van de Commissie aangenomen.

Mededeling Europese Commissie

Eind 2016 publiceerde de Europese Commissie een mededeling over nieuwe stappen in duurzame maatregelen. In deze mededeling wordt een Europees kader geschetst voor het gezamenlijk bereiken van de VN duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals: SDG’s). De Commissie brengt in kaart wat er qua Europees beleid al aanwezig is om de in 2015 aangenomen SDG’s te verwezenlijken en wil hier vaart mee maken.

Resolutie

De resolutie is een reactie op de mededeling van de Commissie. Er zijn door verschillende commissies van het Parlement amendementen aangebracht. Ook zijn er diverse opinies uitgebracht. In de resolutie van rapporteur Seb Dance komt dit allen tezamen als antwoord op de mededeling van de Commissie.

Uit de resolutie blijkt dat het Parlement de doelen die de Commissie gesteld heeft niet ambitieus genoeg vindt. Het Parlement verzoekt de Commissie dan ook om de doelstellingen bij te stellen, en dan omhoog. Lidstaten moeten ondersteund worden bij het verwezenlijken van afvalpreventie. De Commissie wordt gevraagd om een ambitieuze en brede strategie voor plastic voor te stellen en in dat verband ook de doelstelling van een milieuvriendelijk beheer van chemische stoffen tegen 2020 te respecteren.

Europees Parlement zoekt ondersteuning  in alle regeringslagen

De resolutie heeft tot doel om een breder kader te creëren voor een toekomstig stappenplan voor de toekomst van de EU, zo stelt de rapporteur in de toelichting. Dit zal er voor zorgen dat de handhaving van de SDG’s een essentieel onderdeel wordt van nieuwe initiatieven. Het Parlement stelt een platform voor. Bij dit platform zijn de meerdere regeringslagen en organisaties cruciaal, aangezien de SDG’s niet gehaald kunnen worden zonder overleg en zonder betrokkenheid van verschillende belanghebbenden. Hoewel de Europese wetgeving de lidstaten kan helpen om doelstellingen te behalen, zal de realisatie grotendeels op lokaal niveau moeten gebeuren. Een platform, waar belanghebbenden betrokken worden, zou daarom moeten bestaan uit verschillende actoren op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau: van plaatselijke en regionale raden tot burgemeesters en parlementsleden.

Door:

Femke Salverda en Tessa de Vries, Europa decentraal

Bronnen:

Ontwerpresolutie ENVI Seb Dance, Europees Parlement
Envi stemt in met duurzamere ambities, AfvalOnline
Milieucommissie EP stemt over duurzaamheidsmededeling, AfvalOnline

Meer informatie:

Milieu en klimaat, Europa decentraal
Europees milieubeleid en decentrale overheden, Europa decentraal