EU 2020

17 april 2014

Europa 2020

De nieuwe langetermijnstrategie en de opvolger van de Lissabonstrategie is Europa 2020 (EU 2020). Volgens een mededeling van de Europese Commissie staat het behalen van een nieuw soort groeimodel voor een slimme, duurzame en inclusieve groei in 2020 centraal. Het regionaal beleid ondersteunt deze ambitie met onder meer (grote) financiële bijdragen. Decentrale overheden spelen hierbij een belangrijke rol aangezien zij op veel beleidsterreinen die verband houden met Europa 2020 bevoegd zijn. Hierdoor kunnen zij in de uitvoering bepaalde doelstellingen van EU 2020 realiseren, bijvoorbeeld op de gebieden van: onderwijs, ondernemerschap, werkgelegenheid, infrastructuur en energie-efficiëntie.

Tienjarenplan van EU

EU 2020 moet dus leiden tot een slimme, duurzame en inclusieve groei. De vooruitgang en het succes van de strategie worden gemeten aan de hand van de volgende vijf doelstellingen:

– 75% van de bevolking tussen 20-64 jaar moet werk hebben;
– 3% van het EU-bbp moet worden geïnvesteerd in O&O;
– de “20/20/20”-klimaat- en energiedoelstellingen moeten worden gehaald (dit met inbegrip van een grotere reductie van 30% als aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan);
– het percentage voortijdige schoolverlaters moet minder dan 10% bedragen, en minstens 40% van de jongere generatie moet een hoger onderwijsdiploma hebben;
– het aantal mensen voor wie armoede dreigt, moet met 20 miljoen zijn gedaald.

De lidstaten vertalen deze gemeenschappelijke streefcijfers naar nationale ambities. Hiermee wordt rekening gehouden met de omstandigheden in de lidstaten. Voorts moeten nationale en internationale maatregelen bijdragen aan de realisatie van EU 2020. De Europese Commissie heeft ter ondersteuning zeven kerninitiatieven in het leven geroepen die de onderlinge samenhang tussen de verschillende, maar wel aan elkaar gerelateerde doelstellingen moeten versterken. Voor meer informatie over de streefcijfers, kerninitiatieven en meer kunt u terecht op onze webpagina over EU 2020.

EU 2020 en regionaal beleid

Het regionaal beleid levert een bijdrage aan EU 2020 via het cohesiebeleid en de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF). In de nieuwe periode van 2014-2020 moet een groot deel van het budget – EFRO en ESF – worden ingezet op elf thematische doelstellingen die verband houden met de prioriteiten van EU 2020. Deze verplichting komt voort uit artikel 9 van Verordening 1303/2013.

Versterken thematische concentratie

Volgens een brochure van de Europese Commissie over het nieuwe cohesiebeleid moeten minimumtoewijzingen voor prioritaire thema’s de concentratie van EU-investeringen garanderen. Binnen deze zogenaamde ‘thematische concentratie’ moeten bijvoorbeeld meer ontwikkelde regio’s – waar Nederland toebehoort – minstens 80% van de EFRO-middelen op nationaal niveau besteden aan innovatie, steun aan mkb en energie-efficiëntie. De resterende 20% kan worden ingezet op één of meerdere thematische doelstellingen. Voor aanvullende informatie over ESIF kunt u ons dossier raadplegen.