EU adresseert uitdagingen voor decentrale overheden op het gebied van sport

Tijdens een bijeenkomst van de Raad bespraken de Europese ministers van sport hoe goed bestuur in de sport verbeterd kan worden. Zij concludeerden dat de integriteit, transparantie en goed bestuur bij het organiseren van grote sportevenementen verbeterd kunnen worden. Daarnaast adresseren zij de betrokkenheid van verschillende partijen, waaronder decentrale overheden, bij de fases van de organisatie van deze evenementen.

Toekenning van sportevenementen

Volgens de ministers is het belangrijk dat er transparante en democratische procedures worden gehanteerd in alle fases van grote sportevenementen. Nationale, regionale en lokale sportorganisaties en het algemene publiek moeten betrokken worden bij de onafhankelijke verslaggeving, auditprocedures, evaluatie en verantwoording.

Ook onderstreepten de ministers het belang van transparantie in de toekenning van grote sportevenementen. Daartoe moet er een lijst komen met haalbare vereisten voor de biedingsfase van deze sportevenementen, zoals transparante selectieprocedures en relevante selectiecriteria.

Publiek-private samenwerking

De ministers nodigen de lidstaten en de Europese Commissie bovendien uit om modellen op te stellen met mogelijkheden voor publiek-private samenwerking. Ook vragen zij aandacht voor de uitwisseling van ‘good practices’ in dergelijke samenwerking. EU-lidstaten en lokale autoriteiten kunnen deze informatie dan gebruiken wanneer zij partnerschapsovereenkomsten aangaan bij het organiseren van grote sportevenementen.

Impact op regio’s

Daarnaast zou de Commissie een onderzoek kunnen opzetten om de mogelijke administratieve en juridische belemmeringen bij het organiseren van deze evenementen op nationaal en Europees niveau in kaart te brengen. De impact van deze evenementen op de betreffende regio’s zou daarbij meegenomen moeten worden. Bovendien moeten aspecten als duurzaamheid en nalatenschap in het kader van Europese financieringsprogramma’s worden onderzocht.

Steun voor sportorganisaties

Tijdens de bijeenkomst gaven de ministers aan dat de sportsector moet worden ondersteund in het bestrijden van schendingen van de integriteit van de sport en het in stand houden van fundamentele beginselen van goed bestuur. Daarvoor is steeds meer tussenkomst van nationale overheden nodig.

Indien overheden sportorganisaties financieel ondersteunen, bijvoorbeeld bij de organisatie van (grootschalige) sportevenementen, moet altijd rekening gehouden worden met de staatssteunregels. Komt de steun ten goede  aan sport- en multifunctionele infrastructuur, dan kan deze worden vrijgesteld van de meldplicht onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Een kennisgeving is dan voldoende.

Door:

Petra Werkman en Lukas Ament, Europa decentraal

Bron:

Raadsconclusies Raad van de Europese Unie

Meer informatie:

Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht Nu.nl
Sport Europa decentraal
Sport en staatssteun Europa decentraal
Algemene groepsvrijstellingsverordening Europa decentraal
Checklists AGVV Europa decentraal