EU-beleid aangaande jeugdwerkloosheid maakt weinig verschil

In 2013 werd besloten te investeren in het menselijk kapitaal van de jonge Europeanen door de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Uit een verslag van de Europese Rekenkamer blijkt echter dat de door de Europese Unie opgelegde jongerengarantie weinig vooruitgang boekt. Nederland weet daarentegen wel ver onder het Europese gemiddelde van jeugdwerkloosheid te blijven. Ondanks de uitkomsten van het rapport van de Rekenkamer, stelt de Europese Commissie wel tevreden te zijn over de behaalde resultaten van de afgelopen jaren.

Jongerengarantie

Jeugdwerkloosheid is een probleem in veel EU-lidstaten. Sinds de economische crisis van 2008 werd het voor veel jongeren moeilijker om te integreren op de arbeidsmarkt. Vandaar dat de EU in april 2013 de zogeheten jongerengarantie introduceerde. Lidstaten moeten ervoor zorgen dat jongeren onder de 25 jaar een deugdelijke aanbieding ontvangen voor een baan, een plaats in een leerlingstelsel, een voortgezette opleiding of een stage. Deze moeten zij ontvangen  binnen vier maanden nadat zij formeel werkloos zijn geworden of zijn gestopt met hun opleiding.

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

De Europese Raad stemde toe een jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in te stellen met een budget van € 6,4 miljard. In dit budget komt € 3,2 miljard uit een nieuw specifiek EU-begrotingsonderdeel, de andere € 3,2 miljard komt uit nationale ESF-toewijzingen.

Verslag Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer onderzocht voor de periode 2013-2016 of de jongerengarantie de gewenste resultaten heeft geboekt. Ook werd gekeken of het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief een bijdrage heeft geleverd aan deze resultaten. Zeven lidstaten werden als steekproef gebruikt: Frankrijk, Ierland, Italië, Kroatië, Portugal, Slowakije en Spanje. De Rekenkamer constateerde dat hoewel er wel vooruitgang geboekt, de situatie in de lidstaten achterbleef bij de aanvankelijke verwachtingen.

Europese Commissie

De Europese Commissie is niet van mening dat de resultaten van de uitvoering van de jongerengarantie achter blijft bij de aanvankelijke verwachtingen. Wel erkennen zij dat extra inspanning nodig is om alsnog alle jongeren tijdig een aanbod van hoge kwaliteit te geven. De Commissie vindt vooral dat de jongerengarantie een impuls heeft gegeven aan de structurele hervormingen en beleidsinnovatie. Laatst genoemde gebieden werden niet meegenomen in het verslag van de Rekenkamer.

Nederland

Uit het verslag van de Europese Rekenkamer bleek dat Nederland in 2015 het laagste percentage jongeren zonder baan of opleiding kende, namelijk zo’n 5%. In 2016 had Nederland een jongerenwerkloosheidcijfers van ongeveer 10%, het gemiddelde in de EU was toentertijd ongeveer 20%. In Griekenland was in 2016 de helft van de jongeren werkloos.

Bron:

Verslag, Europese Rekenkamer

Door:

Femke Salverda en Tessa de Vries, Europa decentraal

Meer informatie:

Cultuur, onderwijs en jeugd, Europa decentraal
Wat is de invloed van het Europese jeugdbeleid op decentrale overheden? Praktijkvraag, Europa decentraal
Structuur en investeringsfondsen, Europa decentraal
ESF fonds, Europa decentraal