EU-ministers onderstrepen belang cohesiebeleid en ESI-fondsen

Het EU-cohesiebeleid moet doeltreffender, relevanter en zichtbaarder gemaakt worden voor de burgers. Deze conclusies werden op 25 april 2017 door de Raad van de Europese Unie aangenomen. De Raad meent dat het cohesiebeleid bewezen positieve economische, sociale en territoriale effecten heeft. De Raad verzoekt de Europese Commissie daarom om haar voorstellen voor het cohesiebeleid in de nieuwe periode, na 2020, zo vroeg mogelijk in 2018 in te dienen.

Essentieel beleid

In de aangenomen Raadconclusies wordt onderkend dat het cohesiebeleid een essentieel beleidsdomein van de EU is. Investeringen voor groei worden ondersteund en banen worden gecreëerd via een uniek model van meerlagig bestuur in combinatie met sterke betrokkenheid van lokale, regionale en nationale actoren. De Raad is van mening dat cohesiebeleid een sterke uiting van Europese solidariteit vormt

Doeltreffendheid

De Raad merkt op dat er, zoals ook bevestigt door de ex-postevaluatie van de structuur- en investeringsfondsen 2007-2013, tastbare resultaten zijn die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan Europese integratie en de zichtbaarheid van het cohesiebeleid. De maatregelen die zijn ingevoerd in het wetgevingskader 2014-2020, waarmee de programmering van de ESI-fondsen wordt gekoppeld aan gezond economisch bestuur, helpen bij de ondersteuning van structurele hervormingen.

Beter communiceren

Het cohesiebeleid en de ESI-fondsen worden in de gehele Unie uitgevoerd en ondersteunen projecten die ter plekke voelbaar en zichtbaar zijn. Cohesiebeleid heeft daarom veel potentieel om de perceptie van de EU door burgers te beïnvloeden. Dit potentieel zou beter benut moeten worden om de positieve invloed die de EU kan hebben op het dagelijks leven van EU-burgers meer onder de aandacht te brengen

Oproep

Om de zichtbaarheid van het beleid verder te vergroten, vraagt de Raad:

  • aan de lidstaten om te laten zien welke voordelen de EU aan burgers biedt;
  • aan de Commissie en lidstaten om, waar passend, meer samen te werken op het vlak van communicatiestrategieën inzake het cohesiebeleid en ESI-fondsen. Ook met oog op het komende actieplan van de Commissie over communicatie;
  • aan de Commissie om goede praktijken, van communicatie-initiatieven die de positieve bijdrage van cohesiebeleid illustreren, te omschrijven en te verspreiden;
  • aan begunstigden en autoriteiten van de lidstaten om in ruime kring bekendheid te geven aan de resultaten, voordelen en langetermijneffecten van het beleid.

Vereenvoudiging

De Raad stuurt met deze conclusies aan op verdere vereenvoudiging van het cohesiebeleid na 2020. Dit streven moet vooral gericht zijn op het verminderen van de administratieve lasten. Het cohesiebeleid moet worden vereenvoudigd, onder meer wat betreft gedeelde beheer- en controlesystemen aldus de Raadsconclusies. Het auditproces moet proportioneel, preventief en voorspelbaar zijn, en rekening houden met bevindingen van nationale controle- en auditinstanties.

Toekomstige uitdagingen

Cohesiebeleid moet een stabiel en voorspelbaar investerings- en samenwerkingskader blijven bieden om de verschillen in ontwikkelingsniveaus tussen de EU-regio’s te verkleinen. Een uniforme benadering is dan ook niet ideaal volgens de Raad, in het beleid moet rekening worden gehouden met verschillende sociale, territoriale en economische realiteiten.

Vervolg

Deze Raadsconclusies gelden als belangrijke input voor het Cohesieforum dat de Europese Commissie op 26 en 27 juni 2017 organiseert. In het najaar dient de Commissie bovendien het zevende verslag over economische, sociale en territoriale samenhang in. De Raad verzoekt de Commissie om in het voorbereidingsproces voor de periode na 2020 de beleidsdialoog met de lidstaten en andere belanghebbenden te voeren.

Bron:

Conclusies “het cohesiebeleid doeltreffender, relevanter en zichtbaarder maken voor onze burgers”, Raad van de Europese Unie

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies