Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

EU roept nationale politieke partijen op te streven naar vrije en eerlijke Europese verkiezingen

25 maart 2019Europees recht en beleid decentraal, Informatiemaatschappij

Op 23 mei zullen de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Om vrije en eerlijke verkiezingen te waarborgen, heeft de EU een aantal niet-wetgevende maatregelen vastgesteld. Hierbij is ook een rol voor nationale politieke partijen weggelegd, volgens de Europese Commissie.

Rol van nationale politieke partijen

Het maatregelenpakket uit 2018 bevat ook maatregelen die gericht zijn op nationale partijen en politieke stichtingen. Met het oog op de naderende verkiezingen worden de nationale partijen nu gevraagd hun verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan vrije en eerlijke verkiezingen. Naast dat de samenwerking op nationaal en Europees niveau wordt gestimuleerd door het opzetten van een Europees netwerk, zijn er ook andere maatregelen voorgesteld die moeten bijdragen aan eerlijke verkiezingen.

Maatregelen

  • Maatregelen inzake transparantie

Nationale politieke partijen worden opgeroepen om transparantie te bieden in de campagnefinanciering voor de verkiezingscampagnes van de komende Europese verkiezingen. Dit houdt in dat het duidelijk moet zijn waar de financiering voor online activiteiten vandaan komt en om welke bedragen het gaat. De Europese Commissie vraagt aan de nationale politieke partijen, stichtingen en campagneorganisaties of zij de herkenbaarheid van betaalde politieke online reclame- en communicatie en de verantwoordelijke partij, stichting of organisatie gemakkelijk kunnen worden herkend. Tevens wordt van de nationale actoren gevraagd of zij ervoor willen zorgen dat informatie over uitgaven voor online activiteiten op hun website wordt geplaatst. Ook dient de betaalde politieke online reclame en -communicatie toegankelijk te zijn via hun website.

  • Maatregelen tegen cyberaanvallen

De Commissie vraagt de partijen verder om maatregelen vast te stellen die cyberaanvallen moeten tegenhouden. Deze maatregelen dienen gericht te zijn op de risico’s voor de veiligheid van de netwerk- en informatiesystemen die gebruikt worden voor de organisatie van de Europese verkiezingen. Hierbij dienen ook de nationale autoriteiten inzake cyberbeveiliging de richtsnoeren te volgen die voor deze beveiliging zijn ontwikkeld.

  • Maatregelen inzake gegevensbescherming

Naar aanleiding van recente onthullingen van misbruik van persoonsgegevens, zoals in de zaak Facebook/Cambridge Analytica, werden de risico’s van online activiteiten voor het verkiezingsproces duidelijk. De Europese Commissie biedt daarom zowel Europese als nationale actoren richtsnoeren voor de toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming in het kader van de verkiezingen. Voor het niet naleven van deze regels voor gegevensbescherming zijn er nieuwe sancties ontwikkeld.

  • Sancties

De Europese Commissie vraagt de lidstaten om ook op nationaal niveau de voorgestelde sancties of soortgelijke sancties in te voeren. De nieuwe sancties die de Europese Commissie wil invoeren zijn financiële sancties die opgelegd kunnen worden wanneer er inbreuk gemaakt wordt op de regels inzake gegevensbescherming in de situaties dat er geprobeerd wordt om invloed op de uitkomst van de verkiezingen uit te oefenen. Deze sancties bedragen 5% van de jaarbegroting van de betrokken Europese partij of politieke stichting. Als bij politieke reclame het transparantiebeginsel niet in acht wordt genomen, dan dienen de autoriteiten hier relevante electorale sancties voor op te leggen.

Verslag van de verkiezingen

De Europese Commissie zal na de Europese verkiezingen verslag uitbrengen over de uitvoering van de verkiezingsaanbeveling. Hierbij worden ook de politieke partijen betrokken en hun input meegenomen.

Door:

Laura Hollmann & Pauline A’Campo, kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Europese Commissie roept nationale politieke partijen op zich aan te sluiten bij het streven naar vrije en eerlijke verkiezingen in Europa, nieuwsbericht Europese Commissie

Meer informatie:

Factsheet Vrije en eerlijke Europese Verkiezingen, Europese Commissie
Eerste peilingen Europese verkiezingen gepubliceerd, kenniscentrum Europa decentraal
Europese verkiezingen: EU treft maatregelen tegen misbruik van persoonsgegevens in politieke campagnes, kenniscentrum Europa decentraal
Europese Unie stelt maatregelen voor om vrije en eerlijke verkiezingen te waarborgen, kenniscentrum Europa decentraal

X