EU toch hard aan de slag met klimaatakkoord Parijs

26 juni 2017Klimaat

Begin juni 2017 kondigde Trump aan het klimaatakkoord op te zeggen. De Amerikaanse president is van mening dat het akkoord oneerlijk verdeeld is, de VS moet volgens hem een grotere bijdrage leveren dan de andere landen. De EU-ministers zijn het hier niet mee eens. Zij willen, ondanks het opzeggen van het akkoord door Trump, hard aan de slag gaan om de doelstellingen van het Parijs akkoord te behalen.

Akkoord van Parijs

Tijdens de 21e zitting van de Conference of Parties (COP21) in december 2015 sloten de 195 contracterende staten van de United Nations Framework Convention on Climate Change de klimaatakkoorden in Parijs. De EU, net zoals alle lidstaten, heeft deze overeenkomst ondertekend. Een van de doelen is het verminderen van emissies met 40% voor 2030.

Trump

Trump sluit een nieuw klimaat akkoord niet uit. Hij wil eventueel best opnieuw onderhandelen om eerlijkere afspraken te maken tussen de landen. Dit klimaatakkoord zegt hij op. Het voornemen is om op 4 november 2020 te stoppen met het klimaatakkoord.

Europees Parlement

Als de uitstoot van broeikasgassen door de transport-, bouw- en landbouwsector met gemiddeld 30 % is gedaald tegen 2030, blijft het alsnog de vraag of de doelstellingen behaald zullen worden. Lidstaten proberen de doelstellingen telkens af te zwakken. Toch stemde het Europees Parlement met een ruime meerderheid  in met het doel om broeikasgassen door bovengenoemde sectoren terug te dringen, dit gebeurde op 14 juni. Dit is alvast een van de belangrijkste afspraken die op Europees vlak werden gemaakt om de Parijse doelen waar te maken.

De Raad

De ministers van milieu bevestigden eensgezind hun vastberaden betrokkenheid voor een snelle volledige uitvoering van het mondiale, juridisch bindende Parijse akkoord. Dit deden zij op 19 juni 2017.

Het doel van de EU is om in 2030 broeikasgasemissies te verminderen met ten minste 40 % ten opzichte van 1990. Om dit te behalen moeten sectoren die onder het emissiehandelssysteem (ETS-sectoren) vallen minstens 43 % vermindering realiseren. Niet ETS-sectoren zullen 30 % minder broeikasgasemissie uitstoten. De EU werkt momenteel aan passende wetgeving hiervoor, Europa decentraal zal u hier van op de hoogte houden .

Bronnen:

Verslag vergadering Raad Milieu, persbericht Raad van de Europese Unie
Europees Parlement: akkoord onvoldoende om klimaatdoelstellingen Parijs te halen, persbericht Europa-Nu

Door:

Femke Salverda en Tessa de Vries, Europa decentraal

Meer informatie:

Milieu en klimaat, Europa decentraal
Europees milieubeleid en decentrale overheden, Europa decentraal