Strengere eisen voor luchtkwaliteit noodzakelijk volgens EU voorzitter Nederland

9 mei 2016Klimaat Vervoer

Het Nederlands voorzitterschap van de Europese Raad dringt er bij andere lidstaten op aan om strengere beperkingen inzake luchtverontreiniging te ondersteunen. Striktere controles moeten resulteren in een afname van uitstoot van schadelijk stoffen zoals ammoniak en fijnstof. Nederland doet deze oproep tijdens de gesloten triloog onderhandelingen die momenteel gaande zijn over de herziening van de NEC richtlijn.

NEC richtlijn

De NEC (national emission ceiling) richtlijn stelt emissieplafonds voor lidstaten in waarmee de uitstoot van vervuilende stoffen op internationaal niveau wordt aangepakt. Deze plafonds hebben momenteel betrekking op de uitstoot van stikstofoxiden, zwaveldioxide, ammoniak en niet-methaanvluchtige organische stoffen. Met het voorstel ter herziening van de NEC-richtlijn wil de Commissie ook de stoffen methaan en fijnstof toevoegen aan de plafonds. Deze bindende doelstellingen zijn nodig om verdere negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid te beperken.

Triloog onderhandelingen

Op maandag 25 april jl. vond de derde triloog onderhandeling tussen vertegenwoordigers van de Commissie, het Europees Parlement en de Raad plaats. Onderwerp van deze triloog was de herziening van de NEC richtlijn. Nederland moedigde hierin lidstaten zoals Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan om emissiereductie doelstellingen te steunen die strenger zijn dan wat door de Raad in december vorig jaar is voorgesteld.

Onenigheid

De Commissie en het Parlement streven beiden naar een doelstelling die ambitieus genoeg is om de hoeveelheid voortijdige sterfgevallen door ammoniak en fijnstof met 52% te laten afnemen in 2030. Het voorstel van de Raad resulteert echter in een afname van slechts 48% in 2030. Het vernieuwde voorstel dat tijdens de derde triloog onderhandeling werd gepresenteerd, toont een afname van 50% in vroegtijdige sterfgevallen in 2030. Vertegenwoordigers van het Nederlands voorzitterschap werken eraan om de lidstaten elkaar tegemoet te laten komen.

Urban Agenda partnership

Niet alleen als voorzitter van de Raad maar ook als belangrijk onderdeel in de Europese Agenda Stad streeft Nederland naar betere luchtkwaliteit. Binnen het partnership Luchtkwaliteit heeft Nederland de coördinatie op zich genomen. Samen met andere lidstaten, een aantal stedelijke gebieden en Europese instellingen zoals de Europese Commissie, wordt gewerkt aan een concreet actieplan. De nadruk binnen dit partnership ligt op betere regelgeving, een verbeterde inzet van beschikbare financiële instrumenten en betere uitwisseling van kennis en ervaring. Het doel is om door middel van beleid en systemen een goede luchtkwaliteit te garanderen, en daarmee de volksgezondheid te waarborgen.

Vervolg

In navolging op deze derde triloog onderhandeling staat een vierde gepland voor eind mei of begin juni 2016. Voor Nederlandse provincies en gemeenten is het van belang dat de nieuwe grenswaarden bijdragen aan het terugdringen van luchtverontreinigingen die schadelijk zijn voor de gezondheid. VNG en IPO hebben hun gemeenschappelijk standpunt verwoord in het position paper Beleidspakket Schone Lucht voor Europa.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bron:

Nieuwsbericht ‘EU presidency pushes for tougher air pollution targets’, ENDS Europe

Meer informatie:

Nieuwsbericht ‘Europarlementariërs stemmen in met afgezwakte regels luchtkwaliteit’, Huis van de Nederlandse provincies
Nieuwsbericht ‘Lidstaten willen voorstel NEC-richtlijn afzwakken’, Huis van de Nederlandse provincies
Persbericht, Raad van de EU
Praktijkvraag ‘Wat houdt het partnerschap luchtkwaliteit in?’, Europa decentraal
Position paper ‘Beleidspakket schone lucht voor Europa, VNG en IPO