EU wil uitvoeren implementatieplan verduurzamen gewasbescherming versnellen

11 juli 2016Milieubeleid

De EU heeft het implementatieplan dat het verduurzamen van gewasbescherming moet versnellen met open armen ontvangen. Tijdens de Landbouw- en Visserijraad in Brussel hebben de landbouwministers van de verschillende lidstaten unaniem hun steun uitgesproken. De uitvoering van het plan zal direct gestart worden.

Duurzame gewasbescherming

Gewasbescherming omvat alle maatregelen gericht op het binnen aanvaardbare grenzen brengen of houden van ziekten, plagen en andere schadelijke factoren bij de teelt van gewassen en het beheer van (andere) vegetaties. Door meer duurzame gewasbeschermingsmiddelen op de markt te introduceren, bijvoorbeeld door de innovatie van dergelijke middelen te versnellen en te stimuleren, kan ons eten natuurlijker geproduceerd worden. Dit stelt Staatssecretaris Van Dam. Het implementatieplan kan hierbij helpen.

Nederlands initiatief

Het implementatieplan is op initiatief van Nederland ingebracht in de Raad van de EU en is opgesteld door experts uit verschillende lidstaten, in samenwerking met de Europese Commissie en de European Food Safety Authority. Het plan is gericht op het bevorderen van een bredere en groenere reeks maatregelen en toegelaten stoffen. Het aanbod en gebruik van lage-risicomiddelen en andere alternatieven in de EU moet door het uitvoeren van dit plan vergroot worden. Zo kan duurzame gewasbescherming bevorderd worden.

Versnellen beoordelingsprocedures laag-risicostoffen en -middelen

Verordening 1107/2009 over het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen stelt dat lidstaten een termijn van 120 dagen hebben om lage-risicostoffen en- middelen te beoordelen. Doordat de stof een laag risico met zich mee brengt, zorgt deze procedure voor een snellere evaluatie van het product. In het actieplan staat dat de beoordelingsprocedures moeten worden gestroomlijnd en de samenhang tussen lidstaten moet worden toegekend, om zo snellere procedures te verwezenlijken. Hiervoor zijn aanbevelingen in het rapport opgenomen.

Lijst met reeds goedgekeurde stoffen en overig

De experts die het plan hebben opgesteld, stellen aan de Commissie voor om de juridische en praktische implicaties van een niet-bindende lijst van de laag-risicostoffen en -middelen te verkennen. Dit zou boeren en tuinders kunnen helpen om de juiste keuze in gewasbescherming te maken.

Verder stelt het actieplan voor om EU-trainingsprogramma’s op te richten en een online expertiseplatform te ontwikkelen om informatiedeling tussen lidstaten te verbeteren. In Nederland ligt de uitvoering van het plan in handen van het ministerie van Economische Zaken en het College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb).

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

EU wil meer duurzame gewasbescherming, Rijksoverheid

Meer informatie:

Gewasbescherming, Europa decentraal
Implementation plan on increasing low-risk plant protection