EU2020: energie- en klimaatdoelstellingen bijna gehaald?

De Europese Unie is goed op weg om de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 te behalen. Dit blijkt uit het tweede verslag van de Commissie over de stand van de energie-unie. Decentrale overheden hebben ook taken met betrekking tot energie- en klimaat. Deze vloeien bijvoorbeeld voort uit het nationale klimaatakkoord, bijvoorbeeld met betrekking tot het opwekken van duurzame energie.

EU2020

Dit tienjarenplan van de EU heeft als doel om een slimme, duurzame en inclusieve groei te realiseren. Ten aanzien van milieu houdt dit in dat de zogenaamde 20/20/20 doelstelling behaald moeten worden in 2020:

  • 20% minder uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met 1990;
  • 20% van de energie uit duurzame energiebronnen winnen;
  • 20% meer energie-efficiëntie realiseren.

Rapport

De Commissie rapporteert jaarlijks over de stand van de energie-unie. Door het bewerkstelligen van een Europese energie-unie, moet er betaalbare energie voor huishoudens en bedrijven beschikbaar zijn. De energie-unie is gebaseerd op vijf pijlers: zekerheid van energielevering, volmaken van de interne energiemarkt, energie efficiëntie, decarbonisatie en onderzoek en innovatie.

In dit tweede rapport zijn diverse ontwikkelingen waargenomen die bijdragen aan de 2020 doelstellingen. Volgens de Commissie hebben de lidstaten veel vooruitgang geboekt met betrekking tot deze energie- en klimaatdoelstellingen. De doelstelling omtrent de uitstoot van broeikasgassen en is reeds al behaald. Wat betreft hernieuwbare energie ligt de EU op koers met momenteel 16% hernieuwbare energie.

Nederland

In het rapport staat per lidstaat wat de bijdrage is aan de energie-unie. Uit het rapport blijkt dat Nederland te weinig investeert in duurzame hernieuwbare energie. Het Europese doel voor 2020 met betrekking tot hernieuwbare energie staat op 20%. Nederland heeft haar eigen nationale doel gesteld van 14% hernieuwbare energie. De Commissie schat in haar rapport dat Nederland momenteel op de helft zit.

Decentrale relevantie

De doelstellingen van de Commissie worden in Nederland onder anderen ingevuld in het ‘Nationaal Energie Akkoord voor duurzame groei’ (SER Energieakkoord). Onder anderen het IPO, de VNG en de UvW hebben hier afspraken over gemaakt. Daarnaast geldt voor decentrale overheden dat zij te maken krijgen met Europese regels als het gaat om energie-efficiëntie en energietransitie. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van producten en diensten, moeten decentrale overheden zich houden aan de normen voor energie-efficiëntie. Zij moeten een voorbeeldfunctie bekleden als het gaat om energiebesparing.

Energy Union tour

Om de gedachtewisseling tussen belanghebbenden te bevorderen, gaat de Commissie nogmaals een zogenaamde Energy Union tour organiseren. Leden van de Commissie zullen lidstaten bezoeken om zo obstakels bij het voltooien van de energie-unie te bespreken. De data voor de tour worden later in februari bekend gemaakt.

Door:

Pierre Kas en Femke Salverda, Europa decentraal

Bronnen:

Renewables: Europe on track to reach its 20% target by 2020, Europese Commissie
Towards reaching the 20% energy efficiency target for 2020, and beyond, Europese Commissie
De energietransitie in Europa ligt op schema, Europese Commissie
Nederland loopt achter met duurzame energie, Europa Nu

Meer informatie:

Klimaat- en energiebeleid voor 2030, Europa decentraal
Energie-efficiëntie, Europa decentraal
Hernieuwbare energie, Europa decentraal