Europarlementariërs stemmen in met afgezwakte regels luchtkwaliteit

2 november 2015Klimaat

Tijdens de plenaire sessie heeft het Europees Parlement ingestemd met een herziening van de National Emission Ceilings (NEC) richtlijn. Het voorstel van de milieucommissie van het Europees Parlement was ambitieuzer, maar tijdens de stemming sneuvelde deze punten. Met de door de provincies gewenste bindende doelstellingen in 2025 is wel ingestemd.

De NEC-richtlijn verplicht lidstaten om een emissieplafond voor de luchtvervuilende stoffen stikstofdioxide (NOx), Zwaveldioxide (SO2), VOS (vluchtige organische stoffen – exclusief methaan), ammoniak (NH3) en fijnstof (PM 10) in te stellen.

Herziening

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om bij de herziening van de NEC-richtlijn o.a. kwik (Hg), fijnstof (PM 2.5) en methaan (CH4) toe te voegen aan de emissieplafonds. Landbouworganisaties hebben zwaar geprotesteerd tegen vooral het toevoegen van methaan aan de lijst.

Methaan

Om methaan in het voorstel te houden, is een compromis gemaakt, met daarin een uitzonderingspositie voor de methaanuitstoot van herkauwende dieren.

Kwik

De milieucommissie van het Europees Parlement wilde kwik in de NEC-richtlijn laten opnemen, maar of kwik wordt opgenomen in de NEC-richtlijn is nog niet zeker. Tijdens de plenaire sessie is besloten dat eerst een impact assessment volgt.

Provincies & gemeenten

Voor Nederlandse provincies en gemeenten is het belangrijk dat nieuwe grenswaarden bijdragen aan het terugdringen van verontreinigingen die schadelijk zijn voor de gezondheid. VNG en IPO hebben hun gemeenschappelijk standpunt verwoord in het position paper Beleidspakket Schone Lucht voor Europa.

Vervolg

Lidstaten beslissen in december over het voorstel. Daarna volgen onderhandelingen tussen het Parlement, Commissie en de Raad over een compromis.

Tegenstand

Vanuit nationale regeringen in de Raad is nog tegenstand te verwachten, aangezien de meeste lidstaten het ambitieniveau terug willen schroeven. Bulgarije, Litouwen, Italië, Slovenië, Polen en Roemenië pleiten bijvoorbeeld voor niet-bindende doelstellingen. Eurocommissaris voor Milieu Vella ziet niets in het voorstel voor niet-bindende doelen: “[dat is] het beleid ontdoen van inhoud.”

De provincies en gemeenten pleiten voor tussentijdse bindende doelstellingen in 2025, om zo te waarborgen dat lidstaten tijdig beginnen met het terugbrengen van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen.

Nieuwe emissie-eisen dieselwagens

Op woensdag 28 oktober is ook in de Raad gesproken over een voorstel dat is gerelateerd aan de NEC-richtlijn. Lidstaten hebben besloten dat nieuwe dieselwagens tot en met 2020 nog 110 procent meer stikstofoxide (NOx) mogen uitstoten als de huidige EU-maximumnorm. Dit heeft tot een storm van protest geleid bij o.a. milieuorganisaties en de liberale en sociaal-democratische fracties van het Europees Parlement.

De nieuwe emissie-eisen zijn nog niet definitief, het Europees Parlement moet hier nog plenair mee instemmen. Bij een nee van het Parlement blijven echter de oude regels van kracht, die minder strikt zijn dan de nieuwe emissie-eisen.

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Artikel MEPs weaken air quality ambition, ENDS Europe
Artikel Diesels mogen EU-norm nog jaren overschrijden, de Volkskrant
Artikel Lidstaten willen voorstel NEC-richtlijn afzwakken, Europese Ster

Meer informatie:

Position paper Beleidspakket Schone Lucht voor Europa, VNG en IPO