Europees akkoord gesloten over meststoffenverordening

26 november 2018

De Raad van ministers van de EU, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben op 20 november een akkoord bereikt over de meststoffenverordening die in 2021 ingaat. Deze verordening regelt dat gestandaardiseerde mest en andere organische meststoffen tussen de Europese lidstaten verhandeld kunnen worden.

Meststoffenverordening

De overeengekomen tekst introduceert limieten voor zware metalen, zoals cadmium, in fosfaatmeststoffen om gezondheids- en milieurisico’s te verminderen. Fosfaatkunstmest mag niet meer dan 60 milligram cadmium per kilo bevatten. Lidstaten mogen die norm in hun eigen wetgeving aanscherpen. De nieuwe Europese verordening regelt dat gestandaardiseerde mest en andere organische meststoffen tussen de Europese lidstaten verhandeld kunnen worden, zonder dat lidstaten eigen normen en eisen aanleggen. De limieten voor het cadmiumgehalte in fosfaatmeststoffen met “CE-markering” zijn 60 mg / kg vanaf de datum van toepassing van de verordening (dat wil zeggen drie jaar na de inwerkingtreding ervan).

De onderhandelaars zijn het ook eens geworden over een vrijwillig label met een laag cadmiumgehalte. Wanneer het vruchtbaarmakende product een cadmiumgehalte lager dan 20 mg / kg heeft, kan de vermelding “Laag cadmiumgehalte (Cd)” of vergelijkbaar, of een visuele weergave van dat effect, worden toegevoegd.

Nederland

In Nederland lopen op dit moment verschillende pilots met mestverwerking, waarbij mineralenconcentraten worden geproduceerd, die feitelijk kunstmestvervanger zijn, maar volgens de Europese definitie nog als dierlijke mest moeten worden beschouwd. Als de nieuwe verordening van kracht is, zullen dergelijke mineralenconcentraten, voorzien van een Europees CE-keurmerk, verhandeld kunnen worden naar het buitenland, zonder dat andere lidstaten extra eisen opleggen.

Onderhandelingen

In het politieke akkoord is afgesproken dat de Europese Commissie de normen voor cadmium na verloop van tijd evalueert. Maar aanpassing van de norm vergt opnieuw instemming van de Europese Raad en het Europees Parlement.

Vervolg

De voorlopige overeenkomst moet nog worden bevestigd door de ambassadeurs van de EU-lidstaten (Coreper) en door de commissie interne markt van het Parlement. Vervolgens zal het voltallige Parlement in een van de komende plenaire vergaderingen stemmen over de ontwerpverordening. De Raad van ministers van de EU moet ook formeel goedkeuring verlenen.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Op valreep Brussels akkoord over mestmarkt, nieuwsbericht De Boerderij
Fertilisers/cadmium: Parliament and Council negotiators reach provisional deal, persbericht Europees Parlement