Nieuws

Publicatie: 1 april 2019

Door: en


Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben op 13 maart overeenstemming bereikt over het wijzigen van de vennootschapsrichtlijn. Het doel van deze wijziging is om de mobiliteit van ondernemingen in de Europese Unie te bevorderen door middel van duidelijke procedures voor grensoverschrijdende verhuizingen, splitsingen en fusies.

Huidige belemmeringen

Tot op heden blijft het voor ondernemingen moeilijk om de vrijheden van de interne markt optimaal te benutten. Er wordt gestreefd naar de groei van de Europese markt, wat betekent dat regelgeving omtrent grensoverschrijdende handelingen van vennootschappen moet worden aangepast aan nieuwe economische en sociale ontwikkelingen binnen de geglobaliseerde en digitale wereld. Tegelijkertijd moet er ook rekening worden gehouden met het openbare belang. Werknemers, schuldeisers of minderheidsaandeelhouders moeten voldoende mogelijkheid krijgen om fraude en misbruik te bestrijden.

Vereenvoudiging en bescherming

De Europese Commissie heeft daarom voorgesteld de vennootschapsrichtlijn op een aantal punten te wijzigen. Door middel van duidelijke en overzichtelijke procedures moeten belemmeringen bij grensoverschrijdende handelingen binnen de Europese interne markt, zoals een verhuizing of fusie, worden weggenomen.
Daarbij is het echter belangrijk dat werknemers en aandeelhouders worden beschermd. Dit gebeurt onder meer door middel van een verplichte anti-misbruik procedure en de wettelijke plicht om belanghebbenden voldoende te informeren over de gevolgen van de  grensoverschrijdende handelingen. Tevens biedt de gewijzigde richtlijn nationale autoriteiten de mogelijkheid om grensoverschrijdende handelingen van vennootschappen te blokkeren wanneer er sprake is van misbruik of fraude. Op deze manier moet de rechtmatigheid van de interne markt worden bewaakt.
Binnen de richtlijn worden de lidstaten aangemoedigd om zoveel mogelijk gebruik te maken van de reeds bestaande digitale voorzieningen die de administratie rondom grensoverschrijdende handelingen moeten faciliteren.

Goedkeuring

Hoewel er een politiek akkoord is bereikt over de gewijzigde richtlijn moet deze nog wel formeel worden goedgekeurd. Wanneer dit is gebeurd hebben de Europese lidstaten drie jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Bron:

EU faciliteert grensoverschrijdende mobiliteit van bedrijven, Raad van de Europese Unie

Meer informatie

Grensoverschrijdende samenwerking, Kenniscentrum Europa Decentraal