Europees Parlement debatteert over meerjarenbegroting

Afgelopen woensdag 13 maart debatteerde het Europees Parlement (EP) over de Europese meerjarenbegroting, dit ter voorbereiding op de bijeenkomst van de Europese Raad op donderdag en vrijdag. Het EP heeft voor het eerst het recht om de begroting af te wijzen. Dit recht vloeit voort uit de Europese Grondwet, die opgenomen is in het verdrag van Lissabon.

Vorige week lekte al de ontwerp resolutie van de leiders van vijf fracties uit het EP, waaronder de grootste fracties van Christendemocraten en Sociaaldemocraten. Hierin wordt de Europese meerjarenbegroting voor de komende zeven jaar met verlaagd budget, zoals deze in februari werd overeengekomen door de EU lidstaten, verworpen omdat deze geen rekening houdt met de belangrijkste wensen en zorgen van het parlement. In de geamendeerde versie van de motie is er echter geen sprake meer van het “verwerpen” van het begrotingsakkoord, maar stelt het Europees Parlement dat er “geen rekening is gehouden met zijn wensen.”

Voor- en tegenstanders

De steun vanuit de grootste fractie, de Christendemocraten, voor de resolutie bleek tijdens het debat niet overduidelijk. Sprekers benadrukten dat de meerjarenbegroting zoals deze er nu ligt, niet passend is. Echter, niet de omvang van de begroting maar de instrumenten ervan moeten volgens het EP onder de loep genomen worden. De begroting zou niet afgewezen moeten worden maar slechts gecorrigeerd. Het EP dient volgens de fractie te participeren in deze begrotingsdiscussie en mee te onderhandelen zodat een beter resultaat bereikt wordt dat in ieder belang is.

De steun voor de resolutie vanuit de Sociaaldemocraten, de op een na grootste fractie binnen het EP, kwam duidelijker naar voren. Benadrukt werd dat Europa meer dan ooit moet investeren in de toekomst. Gepleit werd bovendien voor een bindende tussentijdse herziening van de meerjarenbegroting zodat gewerkt kan worden met een flexibele en doelmatige begroting die toekomstbestendig is. Ook Europarlementariër Jan Mulder (VVD, liberaal-democraten) pleitte voor deze bindende herziening.

De groene fractie was een van de meest uitgesproken voorstanders van het verwerpen van het onderhandelingsakkoord en tegenstander van een verlaagde Europese begroting. Economisch herstel en garanties voor jongeren worden alleen bereikt wanneer hiervoor meer geld beschikbaar is, zo klonk het.

Binnen het EP zijn ook voorstanders van de huidige vorm en omvang van de meerjarenbegroting te vinden. In deze tijden dient iedereen te bezuinigen en dus ook Europa, aldus de conservatieve fractie. Een ‘nee’ tegen de meerjarenbegroting is niet uit te leggen aan de burger. Niet-fractiegebonden Europarlementariër Laurence Stassen (PVV) gaat nog een stapje verder: “Terwijl de Europese Unie nog nooit heeft bezuinigd, wordt de Nederlandse economie kapot bezuinigd om aan Europese normen te voldoen. Cohesiebeleid en landbouwsubsidies moeten afgeschaft worden zodat lidstaten minder hoeven te bezuinigen”, aldus Stassen.

Geheime stemming

Ook werd gesproken over een zogenaamde geheime stemming binnen het EP. Eind februari kwam aan het licht dat fractieleiders een procedure in gang hebben gezet die ervoor moet zorgen dat alle Europarlementariërs in het geheim kunnen stemmen over de meerjarenbegroting. Op deze manier zou worden voorkomen dat politici onder druk gezet worden door nationale regeringen. Veel nationale parlementen zijn tegen deze geheime stemming. Ook vanuit de Nederlandse Tweede Kamer is een brief naar de voorzitter van het EP gegaan waarin gevraagd wordt hiervan af te zien. Ook tijdens het debat woensdagochtend werd gepleit tegen een geheime stemming en voor een transparante en democratische stemming waarbij de kiezer ziet wie waarvoor staat. Tijdens de stemming bleek dat een meerderheid van het EP zich achter deze transparante werkwijze schaart.

Hoe nu verder?

In mei zullen de onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement beginnen. Het onderhandelingsteam bestaat uit de rapporteurs van de motie, leden van de budgetcommissie, maar ook de voorzitters van de partijen. Wat er precies uit deze onderhandelingen zal voortvloeien is niet duidelijk. Vandaag spraken verschillende leden van het EP, maar ook een vertegenwoordiger van het Iers voorzitterschap, nogmaals de wens uit om in juni een akkoord te hebben over de EU meerjarenbegroting.

Door:

Lieke van Alphen en Milos Labovic, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Meer informatie:

Europese Ster, ‘EP klaar voor onderhandelingen meerjarenbegroting’, 25-2-2013
Europees Parlement Nieuws over de plenaire vergadering
Europarlementariër Jan Mulder
Europarlementariër Laurence Stassen