Europees Parlement neemt nieuwe recyclingdoelstellingen aan

7 mei 2018Milieu

Het Europees Parlement heeft op 18 april 2018 een aantal wetgevingsinstrumenten (het afvalpakket) inzake circulaire economie en afval aangenomen. Dit zal onder andere leiden tot betere harmonisatie van afvalwetgeving en nieuwe recyclingdoelstellingen. Daarnaast zal het zorgen voor eerlijkere vergelijkingen tussen nationale statistieken van lidstaten over afvalverwerking.

Het afvalpakket

Het nieuwe afvalpakket dat door het Europees Parlement is aangenomen bestaat uit de Kaderrichtlijn Afvalstoffen, Verpakkingsrichtlijn, Richtlijn inzake Storten en de Richtlijnen inzake end-of-life vehicles/Batterijen/EEA. Met name de vernieuwde Kaderrichtlijn Afvalstoffen is van belang voor de decentrale praktijk. Deze kaderrichtlijn stelt onder meer hergebruik- en recyclingdoelen voor gemeentelijk afval. Voor het berekenen van deze recycleprestaties zijn er voorschriften opgenomen waaraan lidstaten moeten voldoen (artikel 11 bis Kaderrichtlijn Afvalstoffen). De nationale autoriteiten moeten daarnaast de uitkomsten van kwaliteitscontroles versturen naar de Europese Commissie. De Europese Commissie zal voor informatie-uitwisseling zorgen tussen de lidstaten (artikel 7). Daarnaast kan de lidstaat producenten verantwoordelijk stellen voor het beheer van afval voortkomend uit eigen producten. Er zijn in de vernieuwde Kaderrichtlijn minimumvereisten voor regelingen ten aanzien van deze uitgebreide producentenverantwoordelijkheid opgenomen(artikel 8 en artikel 8 bis).

De nieuwe recyclingdoelstellingen

Kaderrichtlijn Afvalstoffen

Decentrale overheden spelen een essentiële rol in de uitvoering van het afvalbeheerbeleid van de lidstaten. Lidstaten zullen op grond van de vernieuwde Kaderrichtlijn Afvalstoffen verplicht zijn om:

  • 55% van het gemeentelijk afval te recyclen in 2025. Elke vijf jaar zal dit percentage met vijf procent stijgen, wat zal resulteren in een verplichting van 60% in 2030 en uiteindelijk 65% in 2035 (artikel 11 lid 2 Kaderrichtlijn Afvalstoffen).
  • een aparte inzameling van textielafval en gevaarlijk afval op te zetten (artikel 11). Hiervoor hebben ze tot 2025.
  • bioafval eind 2023 apart van andere afvalstromen in te zamelen (artikel 22).
Storten en verpakkingsafval

Vanaf 2035 mag niet meer dan 10% van al het ingezamelde gemeentelijk afval naar stortplaatsen worden gebracht (artikel 5 lid 5 Richtlijn inzake Storten). Nederland voldoet reeds aan dit percentage, maar voor andere (zuidelijke) lidstaten zal dit een omslag in de afvalverwerking betekenen. In de nieuwe Verpakkingsrichtlijn zijn ook recyclingdoelstellingen opgenomen voor 2025 en 2030. De percentages verpakkingsafval die gerecycled moeten worden dienen 65% te zijn in 2025 en 70% in 2030. Er worden op basis van het soort verpakkingsmateriaal nog verder gespecificeerde recyclingpercentages geformuleerd (artikel 6 lid 1,2).

Belangrijke rol voor de gemeente

In Nederland zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk afval en kunnen zij zelf beslissen over de vorm van uitvoering. Op dit moment wordt er in Nederland 50% van het huishoudelijk afval apart ingezameld. De eigen doelstelling van de Nederlandse overheid is om in 2020 dit percentage te hebben verhoogd naar 75%. Daarnaast mag er dan nog slechts 100 kilogram restafval worden ingezameld. Om dit te bereiken heeft de Rijksoverheid het Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof Huishoudelijk Afval opgesteld. In Nederland verzamelt Rijkswaterstaat met andere organisaties op gemeentelijk niveau informatie over afvalinzameling.

Voordat het afvalpakket in werking kan treden moet de Raad van Ministers de tekst formeel goedkeuren en aannemen. Dit zal waarschijnlijk eind juli gebeuren.

Bron:

Circular economy: More recycling of household waste, less landfilling, nieuwsbericht Europees Parlement

Door:

Mirthe Mulders en Jos Pees, Europa decentraal

Meer informatie:

Afval, Europa decentraal
Circulaire economie, Europa decentraal
Voorlopig akkoord over nieuwe EU-afvalregels circulaire-economiepakket, nieuwsbericht Europa decentraal
Strengere maatregelen voor een circulaire economie, nieuwsbericht Europa decentraal