Europees Parlement rapporteur Mihaylova over Europese territoriale samenwerking

4 april 2016

Namens de commissie regionale ontwikkeling in het Europees Parlement heeft rapporteur Iskra Mihaylova haar rapport genaamd ‘Europese territoriale samenwerking (ETS) – best practices en innovatieve maatregelen’ gepresenteerd. Het rapport benadrukt ETS als een belangrijk instrument in cohesiebeleid, gericht op het oplossen van grensoverschrijdende problemen waarbij gezamenlijke aanpak vereist is. Mihaylova onderstreept met dit rapport tevens het belang van simplificatie in cohesiebeleid.

Europese Territoriale Samenwerking (ETS)

Het belangrijkste doel van Europese territoriale samenwerking, beter bekend als INTERREG, is de invloed van nationale grenzen verminderen, zodat harmonieuze economische, sociale en culturele ontwikkelingen van de EU als geheel gepromoot worden. ETS is één van de belangrijke doelen in het cohesiebeleid in de periode 2014-2020 met een budget van € 10,1 miljard. 74% hiervan is gereserveerd voor grensoverschrijdende samenwerking.

Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

In lijn met de Europa 2020 doelen ligt binnen de INTERREG programma’s de nadruk op een thematische verdeling van samenwerking en integratie binnen een strategisch kader. Investeringen van de EU richten zich op specifiek gedefinieerde EU prioriteiten. De uitvoering van de taken binnen ETS is in handen van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS), een samenwerkingsverband tussen lidstaten, regionale en lokale overheden en publiekrechtelijke instellingen. Momenteel zijn er 59 EGTS actief, het register is in beheer van het Comité van de Regio’s.

Post-2020

In het Mihaylova rapport stelt het Europees Parlement dat ETS een duidelijke meerwaarde levert aan vrede, stabiliteit en regionale integratie binnen de EU. De effectiviteit van territoriale samenwerking is bewezen en het Europees Parlement roept de Commissie en lidstaten dan ook op om ETS/INTERREG te behouden. De rapporteur wil dat INTERREG een meer specifieke rol binnen cohesiebeleid na 2020 krijgt en dat het beschikbare budget verhoogd wordt. Tevens roept het rapport de Commissie en lidstaten op om in 2016 een structurele stakeholders discussie op EU niveau over de toekomst van cohesiebeleid te initiëren.

Grensoverschrijdende data

Het toenemende belang van grensoverschrijdende data werd tijdens het HNP seminar op 17 maart jl. toegelicht, ook de rapporteur onderschrijft dit belang in haar rapport. Het EP roept de Commissie, Eurostat en nationale management autoriteiten op tot betere coördinatie en het instellen van methodologieën voor het gebruik van betrouwbare en vergelijkbare data.

Voorstel Luxemburg

De rapporteur is enthousiast over het voorstel van Luxemburg voor een speciaal regelgevingsinstrument in grensregio’s. Ook het onderzoek dat de Commissie (DG REGIO) momenteel uitvoert ter identificatie van obstakels in grensoverschrijdende samenwerking wordt verwelkomd. Deze beide onderwerpen zijn ook uitvoerig besproken op het HNP seminar van 17 maart jl., meer informatie daarover vindt u in dit artikel.

Versimpeling

Belangrijk onderwerp in het rapport is het belang van simplificatie op gebied van cohesiebeleid. Huidige implementatie van territoriale samenwerkingsprogramma’s is te ingewikkeld. Mihaylova roept de speciale hiervoor ingericht High Level group on Simplification op om maatregelen tot versimpeling en afname van administratieve lasten voor begunstigden in overweging te nemen. Bepalingen over rapportages, audit en staatssteun moeten versimpeld worden. Hier hebben de Nederlandse Provincies in een publicatie tevens op aangedrongen.

Vervolgstappen

De deadline voor het inbrengen van amendementen is gezet op 6 april a.s. Naar verwachting zal het rapport op 22 juni 2016 in de plenaire vergadering van het Europees Parlement behandeld worden.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Procedure, Europees Parlement
Rapport, Europees Parlement

Meer informatie:

Artikel, HNP seminar 17 maart, Europa decentraal
INTERREG, Europese Commissie
Publicatie, Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving
EGTS register, Comité van de Regio’s