Europees Parlement stemt voor ambitieuze energiedoelstellingen

22 januari 2018Klimaat

Het Europees Parlement (EP) wil dat de EU haar ambities op het gebied van duurzame energie flink omhoog bijstelt. Terwijl de regeringsleiders van de lidstaten aansturen op een aandeel van 27% schoon geproduceerde energie in 2030, stemde het EP woensdag 17 januari voor een veel hoger doel, van 35%.

Het Europees Parlement vindt de door de lidstaten en de Europese Commissie (EC) voorgestelde doelstellingen in het pakket ‘Schone energie voor alle Europeanen’ veel te laag, omdat die nu al bijna gehaald kunnen worden zonder extra inspanning. Bovendien schieten de doelen tekort voor het halen van de in het Parijs-akkoord vastgelegde internationale klimaatafspraken. De komende maanden moeten het EP, de EC en de Raad van regeringsleiders in onderhandelingen een compromis bereiken.

Het Europees Parlement pleit voor meer energiebesparing: in 2030 moet 35% zuiniger met energie worden omgesprongen, en niet 30% zoals de lidstaten willen. Ook vindt het EP dat het landen verboden zou moeten worden om maatregelen te nemen die duurzame initiatieven ontmoedigen, zoals de omstreden ‘zon-belasting’ die Spanje in 2015 invoerde op het gebruik van de (gratis) zon.

Ook noemt het Parlement strengere eisen voor verplichte nationale actieplannen voor klimaat en energie. D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy, die hierin een leidende rol had, is verheugd over de uitkomst.

“Europa staat voor drie grote uitdagingen ten aanzien van energie: het is op dit moment te vies, te duur en we zijn veel te afhankelijk van de import van derde landen als Rusland. Alleen een ambitieus beleid voor duurzame energie en energiebesparing kan dit veranderen.”

Het belang van deze Europese energiedoelen mag ook voor Nederland niet worden onderschat. Gerbrandy: “De vorige energiedoelen voor 2020 met een 14% duurzame energieverplichting voor Nederland hebben het nationale energieakkoord in gang gezet. Zonder deze verplichting was dat niet gebeurd. De nieuwe 2030-doelen zullen dus een sterk sturend effect hebben in alle lidstaten, inclusief Nederland.”

Governance van de Energie Unie

Het voorstel voor de Verordening Governance Energie Unie is onderdeel van pakket ‘Schone energie voor alle Europeanen’, een pakket met diverse (wetgevende) voorstellen en mededelingen ter implementatie van de Energie Unie. Het pakket is gebaseerd op drie hoofddoelen: energie-efficiëntie moet op de eerste plaats komen, de Europese Unie moet wereldwijd toonaangevend blijven op het gebied van hernieuwbare energie en energie moet betaalbaar blijven voor consumenten.

Cruciale rol regionale en lokale overheden

Om er zeker van te zijn dat energie gerelateerde acties op Europees, regionaal, nationaal en lokaal niveau op een samenhangende wijze bijdragen tot de EU-doelstellingen moet de EU een betrouwbaar, transparant en geïntegreerd governancesysteem opzetten. Daarvoor is het van belang om alle overheidsniveaus erbij te betrekken. Het EP erkent de cruciale rol van de regionale en lokale overheden in deze energietransitie en pleit voor een dialoogplatform waarin zij inspraak kunnen hebben op de langetermijnstrategieën en nationale plannen.

Door:

Karlijn van Bree en Vivian Stribos, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Schone energie: EP neemt standpunt aan over hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie, persbericht Europees Parlement
Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen – Energie-efficiëntie – Governance van de energie-unie (debat), statement Gerben-Jan Gerbrandy tijdens debat EP